Chroń bioróżnorodność z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

Czas3 min

– Dziś, w Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, rozpoczynamy 4. edycję konkursu Ministra Klimatu i Środowiska – Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. Promujemy innowacyjne i najbardziej przyjazne środowisku miejskie inwestycje. Zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby podzielili się swoimi dobrymi praktykami w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, odbetonowania przestrzeni miejskiej i zatrzymywania wody w miejscu jej opadu – poinformowała 22 maja 2023 r. wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Konkurs jest jednym z elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność”.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski z 2020 roku wskazywało, że aż dla 52 proc. Polaków ochrona środowiska była jednym z trzech najważniejszych problemów, które nasz kraj ma do rozwiązania. Jednak w badaniu z 2022 roku kwestia ochrony środowiska jest już oceniana jako mniej priorytetowa – zaledwie 24 proc. respondentów wskazało na ten aspekt. Tym bardziej istotne, aby każdy z nas wiedział, jak wiele zależy od bioróżnorodności i jaki mamy na nią wpływ. Warto również poznać proste sposoby na jej ochronę.

Jak pokazują badania, 62 proc. Polaków uważa, że stan środowiska zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas. Dlatego poprzez kampanię „Chroń bioróżnorodność” będziemy wyjaśniać różne zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną – jaką rolę pełni, co jej zagraża i właśnie to jak każdy z nas może o nią dbać. Zachęcam, żeby na co dzień uważnie się jej przyglądać i dzielić się z innymi swoimi swoją wiedzą i obserwacjami np. w mediach społecznościowych, dodając hasztag #ChrońBioróżnorodność

– podkreśliła Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

W ramach kampanii „Chroń bioróżnorodność” pokazane zostaną m.in. dobre praktyki na przykładzie realizowanych w Polsce projektów związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Do takich inicjatyw możemy zaliczyć m.in. zwiększenie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Dziś blisko 60% mieszkańców Polski mieszka w miastach. Zapewnienie komfortu życia na takich obszarach stanowi wyzwanie dotykające większość z nas, zwłaszcza w sytuacji, kiedy miasta coraz częściej borykają się z takimi zjawiskami jak: miejska wyspa ciepła, podtopienia i powodzie błyskawiczne czy utrata bioróżnorodności.

Miasta, mimo, że są obszarami najbardziej przekształconymi przez człowieka są także cennymi siedliskami przyrodniczymi zamieszkiwanymi przez różnorodne gatunki. To właśnie przed mieszkańcami miast i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie zielenią miejską stoi ogromne wyzwanie ochrony bioróżnorodności.

Mówiąc o ochronie bioróżnorodności w miastach należy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest kwestia odbetonowania i zazielenienia miast oraz przywracania naturalnej retencji. Temat ten jest w ostatnim czasie jednym z naszych priorytetów, dlatego już po raz kolejny ogłaszamy konkurs Ministra Klimatu i Środowiska – Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt

– zaznaczyła wiceminister Małgorzata Golińska.

Celem konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych inwestycji z zakresu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, zrealizowanych przez samorządy miejskie. Więcej na temat konkursu.

Bioróżnorodność w miastach to tylko jeden z tematów, które zostaną poruszone w kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Będzie się można z niej również dowiedzieć dlaczego niektóre gatunki znikają z naszego otoczenia, a pojawiają się inne, obce dla lokalnej przyrody, jakie rośliny sadzić, żeby nie szkodzić rodzimej różnorodności biologicznej oraz w jaki sposób torfowiska i inne mokradła wpływają na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Będzie to także okazja do poznania gatunków przywróconych polskiej przyrodzie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.bioroznorodnosc.gov.pl, na której znajdują się m.in.: materiały edukacyjne, w tym np. scenariusze lekcji nt. różnorodności biologicznej dla szkół ponadpodstawowych. Planowane są również warsztaty on-line dla przedstawicieli gmin miejskich i wiejskich (informacja o ich terminie pojawi się na stronie kampanii), działania informacyjno-edukacyjne w prasie ogólnopolskiej oraz Internecie. Kampanię wspierać będą popularyzatorzy nauki, którzy na swoich kanałach podzielą się wiedzą na temat zagadnień związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Kampania finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bioróżnorodność na znaczkach Poczty Polskiej

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dwóch znaczków poświęconych Polskim Karpatom Wschodnim, które są doskonałym sposobem promocji przyrody Karpat oraz różnorodności biologicznej naszego kraju. Na pierwszym ze znaczków zaprezentowany został ciemiernik czerwonawy, inaczej purpurowy, objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Na drugim znalazł się natomiast krajobraz prezentujący piękno karpackich lasów.

Liczymy na to, że w kolejnych latach Poczta Polska podejmie decyzję o kontynuacji serii znaczków „Polskie Karpaty Wschodnie”, dzięki czemu będziemy mogli zaprezentować kolejne wyjątkowe gatunki i pejzaże – zaznacza wiceminister Golińska.

Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska