Coraz więcej publikacji na temat ESG w mediach internetowych

Czas3 min

Liczba publikacji dotyczących ESG w mediach internetowych wzrosła w Polsce na przestrzeni ostatnich 3 lat o ponad 185%, tymczasem na świecie jedynie o 20% – wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Przywództwa. W kwietniu 2024 r. opublikowano w naszym kraju rekordową liczbę 4037 publikacji, w których pojawiła się wzmianka dotycząca ESG. 

Z przeprowadzonej przez Instytut Przywództwa analizy wnika, że tematyka ESG (Environmental, Social, Governance – ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego) staje się coraz bardziej popularna na łamach krajowych portali internetowych. We wrześniu 2021 r. odnotowano 1400  wzmianek dotyczących ESG, natomiast w kwietniu 2024 r. było to już ponad 4000 wzmianek.

Coraz większe zainteresowanie tematem ESG

Zainteresowanie społeczne i prawne obszarem bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych rośnie, co wymusza na firmach konieczność uwzględniania czynników ESG w swoich strategiach biznesowych oraz podejmowanych decyzjach. Przekłada się to na zainteresowanie kadry zarządzającej tematami bezpieczeńśtwa środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, a także obecność tych zagadnień w doniesieniach medialnych.

– Coraz więcej firm, inwestorów, instytucji finansowych oraz społeczności na całym świecie dostrzega znaczenie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych w prowadzeniu działalności biznesowej oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wzrost liczby publikacji na temat ESG odzwierciedla rosnące zrozumienie i świadomość społeczną na temat tych kwestii oraz rosnące zainteresowanie społeczne w kierunku bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Najwięcej o ESG pod koniec roku


Warto zwrócić uwagę na trend wzrostowy liczby publikacji na temat ESG, który notujemy w listopadzie. Taki wzrost odnotowano w ostatnich dwóch latach. W listopadzie 2022 r. pojawiło się o prawie 74% więcej publikacji względem października 2022 r., natomiast w listopadzie 2023 r. o 17% więcej publikacji względem października 2023 r.  Jak tłumaczy Piotr Gąsiorowski, coraz więcej inwestorów i funduszy inwestycyjnych zwraca uwagę na kwestie ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Koniec roku finansowego jest czasem, gdy takie podmioty oceniają swoje portfele inwestycyjne pod kątem kryteriów ESG, co może prowadzić do większej liczby publikacji na ten temat w mediach.

Które kraje najwięcej piszą o ESG?

W pierwszym kwartale 2024 r. na portalach internetowych na całym świecie opublikowano ponad 580 tysięcy artykułów poruszających temat ESG. Najwięcej publikacji pojawiło się w Stanach Zjednoczonych (ponad 43%), we Włoszech (5,75%), w Kanadzie (5,73%), Niemczech (5%) i Francji (3,33%). Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania (3,03%), Indie (2,61%), Indonezja (2,22%) i Hiszpania (2,03%). Polska zamyka pierwszą dziesiątkę z udziałem publikacji na poziomie 1,47%. 


Udział procentowy w liczbie publikacji na portalach internetowych na świecie zawierających wzmiankę na temat ESG w I kwartale 2024 r.

1.
Stany Zjednoczone43,15%
2.Włochy5,75%
3.Kanada 5,73%
4.Niemcy5%
5.Francja3,33%
6.Wielka Brytania3,03%
7.Indie2,61%
8.Indonezja2,22%
9.Hiszpania2,03%
10.Polska1,47%
11.Japonia1,23%
12.Australia1,08%
13.Holandia0,98%
14.Austria0,83%
15.Belgia0,58%
16.Rosja0,46%
17.Szwajcaria0,39%
18.Czechy0,38%
19.Szwecja0,36%
20.Rumunia0,34%
21.Portugalia0,27%
22.Węgry0,22%
23.Słowacja0,11%
24.Irlandia0,09%
25.Norwegia0,07%
26.Dania0,05%
27.Ukraina0,03%
28.Estonia0,02%
29.Białoruś0,01%
30.Litwa0,01%

Co jest powodem rosnącego zainteresowania tematem ESG w mediach?

Media mają znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez firmy oraz inwestorów. Poprzez dostarczanie analiz, opinii ekspertów oraz raportów na temat ESG, pomagają one kształtować strategie biznesowe, identyfikować ryzyka i szanse oraz budować zaufanie społeczne. Wzrost zainteresowania tematyką zrównoważonego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat w mediach internetowych świadczy o coraz większym zapotrzebowaniu na wiedzę związaną z ESG. 

Prezes Instytutu Przywództwa wskazuje na kilka kluczowych powodów, dla których odnotowujemy coraz więcej publikacji na temat ESG.

1. Rosnące zainteresowanie społeczne: Świadomość społeczna na temat problemów środowiskowych stale rośnie. Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi wpływu swoich działań i decyzji inwestycyjnych na otaczający ich świat. W związku z tym media starają się dostarczać informacji na temat firm i organizacji, które podejmują działania proekologiczne, społeczne i zarządzają w sposób odpowiedzialny.

2. Wzrost aktywności inwestorów zorientowanych na zrównoważone inwestycje: Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Firmy, które skupiają się na aspektach zrównoważonego rozwoju, mogą być postrzegane jako bardziej stabilne i opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. W rezultacie media często informują o trendach związanych z inwestycjami ESG oraz o firmach, które realizują cele zrównoważonego rozwoju.

3. Wpływ regulacji i aktów prawnych: W wielu krajach wprowadzane są wymogi dotyczące raportowania ESG. Te zmiany regulacyjne przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania mediów tematyką ESG.

4. Rozwój metodologii i narzędzi pomiaru ESG: Wraz z rozwojem metodologii i narzędzi oceny ESG, inwestorzy i analitycy finansowi mają coraz więcej danych i wskaźników do analizy wpływu firm na środowisko. Media często komentują nowe odkrycia i trendy w dziedzinie oceny ESG.

Źródło: Instytutu Przywództwa