Czym jest koncepcja ESG i dlaczego jest ważna w strategii HR?

Czas3 min

ESG to strategiczne, długookresowe działania, które mają wpływ na wartość organizacji, wizerunek oraz ocenę inwestorów. Koncepcja znajduje się coraz wyżej na agendzie przedsiębiorstw oraz Unii Europejskiej, kształtując ramy społeczne, regulacyjne i polityczne. Wprowadzenie ESG do długofalowej strategii HR jest kluczowe w kontekście odpowiedzialność biznesu w wymiarze ludzkim i społecznym.  

Co to jest ESG i jak wpływa na przedsiębiorstwa?

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, czyli trzech głównych obszarów, na które zwracają uwagę inwestorzy oraz społeczeństwo w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. ESG może pomóc w minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego i poprawie wyników finansowych poprzez lepsze zarządzanie oraz redukcję negatywnych wpływów na środowisko i społeczeństwo. Co oznaczają poszczególne elementy koncepcji ESG?

Environmental (środowisko) dotyczy przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego. Odnosi się do kwestii, które mają wpływ na zmiany klimatu, takie jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody i energii, odpady.  

Social Responsibility (odpowiedzialność społeczna) to kolejnym wskaźnik, coraz częściej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Określa kwestie społecznej odpowiedzialności praw człowieka. Działania przedsiębiorstwa dotyczą m.in. bezpieczeństwa i ochrony danych, przestrzegania praw pracowniczych oraz równości płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć.  

Governance (jakość zarządzania) dotyczy sposobu zarządzania i nadzorowania firmy, w tym przestrzegania zasad etycznych, zgodności z prawem, korzystania z danych finansowych i raportowania. Ten wskaźnik jest szczególnie ważny dla inwestorów, ponieważ wpływa na zaufanie do organizacji i prowadzonego biznesu.  

Każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju powinna uwzględnić kluczowe kryteria związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Mogą różnić się od siebie w zależności od branży i rodzaju inwestycji. Wszystkie elementy są istotne dla oceny długoterminowego potencjału inwestycyjnego oraz oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.

Ocena przedsiębiorstwa pod kątem ESG

Termin ESG jest głównie używany przez inwestorów, natomiast przedsiębiorstwa częściej posługują się terminem „Zrównoważony rozwój”. Podstawowym celem koncepcji ESG jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania alternatywnych kierunków inwestowania na jednej płaszczyźnie. Każdy aspekt działalności poddawany jest ocenie, czyli w jaki sposób firma oddziałuje na środowisko naturalne, jak traktowani są pracownicy oraz czy firma przestrzega zasad etycznych.  

Ważnym elementem działań w obszarze ESG jest raportowanie, które pozwala nie tylko dzielić się osiąganymi wynikami z interesariuszami, a także jest okazją do uporządkowania wewnętrznych procesów i określenia najważniejszych wpływów przedsiębiorstwa. Model raportowania powoli staje się standardem, a w najbliższej przyszłości również obowiązkiem dla dużych firm. Raporty dotyczące ESG zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy to zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych. Ramy regulacyjne nie powinny być postrzegane przez podmioty jedynie jako obowiązek. To również szansa na poprawę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, budowanie interdyscyplinarnych zespołów oraz ustalenie priorytetów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Raportowanie ESG jest szczególnie ważne dla start-upów i firm pozytywnego wpływu. Wskaźniki mogą być istotne nie tylko w procesie poszukiwania inwestora. W znacznym stopniu wpłyną na działania managerów HR. Będą mieli obowiązek raportowania niefinansowego oraz wprowadzenia narzędzi niezbędnych do transformacji HR w stronę zrównoważonego rozwoju.  

Rola HR w strategii ESG

Kapitał ludzki jest filarem biznesu przyszłości. Rosnąca rola ESG w strategiach HR przedsiębiorstwa jest wynikiem postępu i skali zmian, jakie zachodzą w obecnej rzeczywistości biznesowej. HR koncentruje się na wartościach firmy oraz wymaga łączenia perspektyw różnych interesariuszy. Wszystkie działania powinny być realizowane z uwzględnieniem pespektywy ESG, a w szczególności Social Responsibility. Mowa o takich obszarach jak sposób zarządzania, model pracy, employer branding, wynagrodzenia, proces rekrutacji, systemy motywacyjne, rozwój pracowników oraz diversity & inclusion. Wdrożenie przez firmy koncepcji ESG może mieć pozytywny wpływ na samych pracowników. Realizacja założeń może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników do wykonywania obowiązków zgodnie z przyjętymi wartościami. Przedsiębiorstwa, które realizują cele ESG, mogą przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, zainteresowanych pracą dla organizacji, która ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczność.

Wdrażanie koncepcji ESG a kompetencje HR managerów

Wprowadzenie strategii ESG do organizacji może wydawać się trudne w realizacji. Wymaga od managerów HR posiadania aktualnej wiedzy na temat zmian, wpływu ESG na różne obszary i funkcje działu, legislacji UE, wskaźników, które podlegają obowiązkowi raportowania czy budowania interdyscyplinarnego zespołu. Osoby zainteresowane transformacją HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju zapraszamy do aplikowania na szkolenie ESG a HR – tworzenie zrównoważonego miejsca pracy. Program edukacyjny został stworzony przez doświadczonych badaczy, analityków i strategów w zakresie projektowania doświadczeń pracowników oraz zarządzania kulturą i wartościami w organizacji. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wprowadzić zmiany na poziomie strategicznym i kulturowym, jakie wskaźniki HR i EB będą podlegały obowiązkowi raportowaniu, a także w jaki sposób legislacja UE wpłynie formalnie na obowiązki działów HR.

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

Posted in ESG