Dołącz do grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii UE

Czas2 min

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza ekspertów zainteresowanych współpracą w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE. Jej celem będzie określenie konkretnych działań i środków, które należy podjąć w perspektywie krótko- i średnioterminowej, aby poprawić zrozumienie i stosowanie Taksonomii UE wśród uczestników rynku oraz ułatwić dostęp do danych objętych Taksonomią UE. Termin nadsyłania zgłoszeń to 22 maja br.

Na grafice dłoń na której jest zielony zarys kuli ziemskiej, a dookoła m.in. ikona kropli wody, dokumentów, ludzi czy pieniędzy.
Źródło: MRiT

Do udziału w Grupie Roboczej zachęca się ekspertów w zakresie Taksonomii UE z przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych, organizacji branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa, którzy posiadają już praktyczne doświadczenie w jej stosowaniu, a także przedstawicieli instytucji rynku finansowego i administracji publicznej, reprezentantów organizacji zaangażowanych w tematykę Taksonomii UE, profesjonalnych doradców i naukowców oraz przedstawicieli ośrodków akademickich. W szczególności zachęcamy do aplikowania do Grupy Roboczej ekspertów z przedsiębiorstw działających w sektorach: energetyki, cementu, transportu lądowego, budownictwa oraz produkcji chemicznej.

Co to jest Taksonomia UE?

Taksonomia to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy.

Proponowany zakres prac:

  • Działania i środki: zidentyfikowanie barier w stosowaniu Taksonomii UE przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe oraz opracowanie zestawu działań i środków (np. baza danych taksonomicznych), w tym rozwiązań (np. prawnych), które usprawnią wdrażanie Taksonomii UE na polskim rynku oraz dostosowanie się do niej polskich przedsiębiorstw. Grupa może w tej w tych kwestiach opierać się  na raporcie unijnej Platformy Zrównoważonych Finansów ws. użyteczności Taksonomii UE.
  • Wytyczne: opracowanie na forum Grupy wytycznych sektorowych, aby pomóc uczestnikom rynku w lepszym zrozumieniu Taksonomii UE, w szczególności zasady DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku) i minimalnych gwarancji, które będą stosowane horyzontalnie w podobnym zakresie przez wszystkie sektory. W ramach podgrupy sektorowej zostaną ustalone założenia i elementy przewodnika po „technicznych kryteriach kwalifikacji” dla wskazanych priorytetowych sektorów, przedłożone do zaakceptowania Grupie Roboczej. Celem przewodnika będzie wskazanie działań, jakie poszczególne sektory powinny podjąć, aby dostosować  swoją działalność do Taksonomii UE
  • Narzędzie wsparcia: określenie koncepcji pomocy technicznej lub specjalnych narzędzi wsparcia (łączących finansowanie publiczne i prywatne), aby pomóc przedsiębiorstwom w ocenie „kwalifikowalności” i „zgodności” ich działalności z Taksonomią UE, w określeniu źródeł finansowania przejścia na zrównoważoną działalność gospodarczą, a także w nawiązaniu relacji z inwestorami prywatnymi.

Grupa Robocza będzie funkcjonowała w ramach Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów (inicjatywy Ministerstwa Finansów). Dalsza działalność Grupy będzie prowadzona pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgłoszenia do udziału w Grupie Roboczej prosimy przesyłać na adres mailowy: TaksonomiaUE@mrit.gov.pl do końca dnia 22 maja 2023 r. 

Źródło: MRiT

Zostaw komentarz