Dr Tomasz Kosmala: Młody naukowiec z innowacyjnym podejściem do zielonej energii

Czas4 min

30 czerwca ogłoszono listę osób, które uzyskały stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich jest pięciu naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego – informuje uczelnia.

Stypendia ministerialne otrzymali w tym roku:

dr Paweł Baranowski w dziedzinie nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach,
dr Tomasz Kosmala w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki fizyczne,
dr Marcin Grzegorz Kurpios w dziedzinie nauk humanistycznych/literaturoznawstwo,
dr Wioleta Muras w dziedzinie nauk humanistycznych/nauki o sztuce
dr Tomasz Paweł Woźniakowski w dziedzinie nauk społecznych/nauki o polityce i administracji.


Dziś przedstawiamy dr. Tomasza Kosmalę.

Dr Tomasz Kosmala jest uznanym naukowcem specjalizującym się w fizykochemii powierzchni i elektrochemii. Zajmuje się badaniem efektywnych metod produkcji energii odnawialnej oraz poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie zielonej gospodarki poprzez elektrochemiczny proces rozszczepiania wody do produkcji wodoru. Jako absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Tomasz Kosmala kontynuował swoją karierę naukową na renomowanych uniwersytetach i instytutach badawczych w Europie, w tym w Bonn, Rzymie i Padwie, zdobywając doświadczenie w technikach takich jak elektrochemiczna skaningowa mikroskopia tunelowa, ultra wysoka próżnia, zajmując się badaniami układów ciecz-ciało stałe.

Jego badania skupiają się na poszukiwaniu efektywnych, stabilnych i niedrogich elektrokatalizatorów, które są kluczowe dla produkcji zielonego wodoru. Dr Kosmala bada innowacyjne materiały elektroaktywne, wykorzystując m.in. opracowaną przez siebie metodologię opartą na analizie szumów w kwantowym prądzie tunelowym rejestrowanym przy użyciu elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej. Jego prace naukowe przyciągają uwagę ze względu na innowacyjne podejście i praktyczne zastosowanie w dziedzinie nauki.

Jest autorem oraz współautorem 28. publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach, takich jak Nature Catalysis, Joule, Advanced Energy Materials, ACS Energy Letters, ACS Catalysis i innych. Jego prace osiągnęły wysoki wskaźnik cytowań, a jego dokonania naukowe cieszą się uznaniem w środowisku akademickim. Ponadto, dr Tomasz Kosmala jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Próżniowego (PTP), gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi naukowcami. Dodatkowo, od 2022 roku dr Kosmala realizuje grant SONATA-17 (NCN) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej pt. „Badania w skali atomowej i w czasie rzeczywistym materiałów 2D do magazynowania i konwersji energii” (2021/43/D/ST3/02873).

Obecnie dr. Kosmala przebywa na wyjeździe badawczym na Uniwersytecie w Padwie w ramach programu IDUB „Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich”, gdzie prowadzi badania nad materiałami dwuwymiarowymi do produkcji zielonego wodoru.

Biogram

Dr Tomasz Kosmala uzyskał stopień magistra w 2011 r. na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. przeniósł się na Uniwersytet w Bonn (Niemcy), gdzie został zatrudniony jako pracownik naukowy w grupie Surface & Interface Science Group, kierowanej przez prof. Klaus Wandelta. Tam też, w 2012 r., rozpoczął studia doktoranckie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem magna cum laude za pracę pt. „Characterization of organic molecules at metal/electrolyte interfaces”. Równolegle do studiów doktoranckich był aktywny zawodowo w innych projektach badawczych ze względu na swoje doświadczenie w technice elektrochemicznej skaningowej mikroskopii tunelowej, a także w zakresie problematyki układów fazowych ciecz-ciało stałe.

W latach 2013-2014 był zatrudniony na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, w grupie badawczej prof. C. Goletti, gdzie zajmował się tematyką układów modelowych, opartych na tlenkach tytanu do zastosowań przy wytwarzaniu i magazynowaniu energii w ramach projektu GESTO. Lata 2014-2020 spędził na Uniwersytecie w Padwie – najpierw, przez rok, w grupie prof. A. Gennaro, pracując przy europejskim projekcie „CATHCAT: Novel catalyst materials for the cathode side of MEAs suitable for transportation applications” (FP7-JTI, no. 303492), a następnie, przez pozostałe 5 lat, w grupie Surface Science and Catalysis Group (SSCG) prof. Gaetano Granozzi, w której uczestniczył w czterech projektach badawczych, m. in.: europejskim projekcie “CRESCENDO: Critical Raw material Electrocatalysts replacement Enabling Designed, pOst-2020 PEMFC” (H2020-JTI-FCH-2017-779366) i bilateralnym Włosko-Chińskim projekcie “GINSENG: Graphene related INnovative 2D materials for Sustainable ENerGetIcs and catalysis” (PGR00953). W tym czasie kontynuował badanie układów modelowych, opartych na nowatorskich materiałach dwuwymiarowych, i ultracienkich warstw tlenków metali do zastosowań elektrokatalitycznych, do magazynowania i konwersji energii.

W październiku 2020 r. zatrudniony został na stanowisku adiunkta na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. W 2022 r. uzyskał finasowanie na realizację projektu pt. „Badania w skali atomowej i w czasie rzeczywistym materiałów 2D do magazynowania i konwersji energii” w ramach konkursu NCN SONATA-17) (2021/43/D/ST3/02873). W tym samym roku został wybrany na członka zarządu w Polskim Towarzystwie Próżniowym (PTP), jak również wygłosił wykład plenarny na X Krajowej Konferencji Nanotechnologii (3-8.07.2022 r., Kraków). W 2023 r. otrzymał prestiżowe stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Tomasz Kosmala jest autorem lub współautorem 28. publikacji w międzynarodowych czasopismach recenzowanych, takich jak Nat. Catal. (IF:41.813), Joule (46.048), Energy Environ. Sci. (IF: 38.532), Adv. Energy Mater. (IF: 29.368), ACS Energy Lett. (IF: 23.991), Appl. Catal. B Environ. (IF: 19.503), ACS Catal. (IF: 13.084), ACS Sustain. Chem. Eng. (IF: 8.198).

Podsumowanie ilościowe dorobku naukowego dr. Kosmala prezentuje się następująco:

Całkowita liczba publikacji: 28
Sumaryczny impact factor (IF) publikacji naukowych według listy Journal of Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania.: 284.636
Wygłoszone wykłady konferencyjne i prezentacja plakatów: 11 (w tym 2 na zaproszenie)
Liczba cytowań publikacji według bazy WoS(Czerwiec 2023 r.): 734
Indeks Hirscha według bazy WoS (Czerwiec 2023 r.): 16

Źrodło: Uniwersytet Wrocławski