Dzielnica Barcelony na nowo według projektu studentów Politechniki Wrocławskiej

Czas4 min

Koncepcja rewitalizacji barcelońskiej dzielnicy Ciutat Meridiana przygotowana przez studentów Wydziału Architektury Sebastiana Kawalca i Michała Wąsika pod opieką dr inż. Marzeny Heliak-Rużyły, zwyciężyła w międzynarodowym konkursie Reinventing Cities C40.

Ciutat Meridiana to dzielnica o powierzchni 35,5 ha znajdująca się na obrzeżach Barcelony, granicząca z Parkiem Naturalnym Serra de Collserola, dzielnicami Torre Baró i Vallbona, a także gminą Montcada i Reixac. Obszar ten pokrywają głównie wielorodzinne budynki mieszkalne, a lokalizacja u podnóża góry miała znaczący wpływ na jego układ, dostępność i mobilność.

Dzielnica powstała w 1963, a więc w okresie największej migracji ludności do Barcelony, kiedy to w mieście budowano ogromne osiedla mieszkaniowe. Ustandaryzowały one ten typ modelu miejskiego, będąc niezwykle wydajnym ekonomicznie, ale doprowadziło to także do powtarzającej się kompozycji odizolowanych bloków z dużymi przestrzeniami między nimi przeznaczonymi na tereny zielone.

Geografia metropolii oddzieliła jednak te dzielnice od reszty miasta, pozostawiając je bez udogodnień i wspólnej infrastruktury oraz bez jasno określonych przestrzeni publicznych. Wskaźniki jakości społecznej i ekonomicznej ujawniły znaczące nierówności w dzielnicy, takie jak wysokie stopy bezrobocia, niski poziom wykształcenia, niskie dochody rodziny, brak bezpieczeństwa mieszkaniowego i brak otwartych przestrzeni.

Zgłaszane do konkursu Reinventing Cities C40 propozycje musiały więc zawierać konkretne strategie, które wzmocniłyby lokalną społeczność i zmieniły Ciutat Meridiana w bardziej wielofunkcyjną dzielnicę.

Projekty miały więc odnosić się m.in. do obszarów związanych z wielofunkcyjnym wykorzystaniem przestrzeni wraz z rozwiązaniami pobudzającymi lokalną gospodarkę, generowaniem lokalnego zatrudnienia poprzez plany, które wypełniają obecnie puste miejsca lokalnymi firmami i usługami oraz lepszą integrację społeczności, sąsiedztwa i Parku Naturalnego Collserola z resztą miasta.

Trzy kluczowe aspekty

Wyzwanie podjęli Sebastian Kawalec i Michał Wąsik, studenci piątego roku Architektury na Politechnice Wrocławskiej, którzy swój projekt przygotowali pod opieką dr inż. Marzeny Heliak-Rużyły. Proces rewitalizacji dzielnicy Ciutat Meridana podzielili na trzy aspekty – urbanistyczny, społeczny oraz środowiskowy.

Aspekt urbanistyczny zakładał przede wszystkim ponowne użycie terenów niezagospodarowanych oraz przeznaczonych na nieefektywne wykorzystanie przez lokalną społeczność. W swojej koncepcji zaproponowali oni m.in. przeznaczenie nieużywanego wcześniej północnego obszaru dzielnicy do wypasu owiec.

W związku z tym konieczne będzie stworzenie odpowiedniego ekosystemu dla zwierząt. Roślinność która nie jest jadalna zostanie usunięta, a nasadzona będzie taka, która może być naturalną paszą dla zwierząt. Kolejnym elementem będzie zadbanie o odpowiednią infrastrukturę gospodarczą. Zostaną utworzone budynki do hodowli zwierząt, przechowywania żywności oraz wszelkie dodatkowe budynki techniczne. Etap ten obejmuje również stworzenie ścieżek, po których lokalni mieszkańcy będą mogli spacerować i obserwować hodowlę owiec. Trzeci etap to stopniowe zwiększanie liczby zwierząt na terenie farmy.

–  Z kolei teren pomiędzy akweduktami zostanie zagospodarowany na nowe centrum kultury, które zostanie wyposażone w sale warsztatowe i taras widokowy. Drugim krokiem będzie budowa nowego Zielonego Akweduktu, który połączy historyczne akwedukty i relacje międzyludzkie, tworząc tereny rekreacyjne – wyjaśnia Sebastian Kawalec.

Więcej zieleni i lepsza integracja

Aspekt środowiskowy zakłada otoczenie budynków naturą, w celu zminimalizowania negatywnych skutków wynikających z bliskiego sąsiedztwa autostrad oraz linii kolejowych. W tym celu studenci chcieliby zagospodarować stropodachy na budynkach mieszkalnych jako zielone dachy lub zbiorniki retencyjne.

– Takie zbiorniki zatrzymają cenną wodę, która w gorącym hiszpańskim klimacie pozwoli na lepsze nawodnienie terenów do hodowli owiec, a także na nawadnianie roślinności w mieszkaniach. W końcowym etapie wszystkie budynki będą miały dachy biologicznie czynne, a ich liczba wyniesie odpowiednio: 48 zielonych i 18 wodnych – mówi Michał Wąsik.

Aby odizolować mieszkania od hałasu, wokół budynków powstaną także balkony z zielenią buforującą. Z kolei chcąc włączyć tę część miasta do ruchu turystycznego, trasa między zielonym akweduktem, a stacją kolejową zostanie przekształcona w ścieżkę dla pieszych z wyłączeniem pojazdów i ukwiecona po obu stronach.

Ostatni aspekt – społeczny – odbywa się na poziomie jednostki oraz społeczności, poprzez wspólne inicjowanie archetypów rozwiązań w centrum kultury. Ważnym elementem zazieleniania osiedla będzie centrum społecznościowe za akweduktem.

– Znajdzie się w nim pierwszy prototyp parkletu, a także warsztaty na temat tego, jakie rośliny sadzić w określonych częściach osiedla i jak o nie dbać. W centrum powstaną również balkony otaczające budynki i zapewni szkolenia w zakresie ochrony środowiska. Centrum będzie również dostarczać informacji na temat wypasu owiec i sposobów wspierania jego funkcjonowania – tłumaczy

Łącznikiem między osiedlem a sąsiednimi obszarami będą ścieżki, które połączą również kolejne miejsca na osiedlu. Będą one odchodzić od drogi kwiatowej i przebiegać przez pastwiska oraz park prowadzący do cmentarza. Przestrzenie między blokami zostaną wypełnione parkletami do uprawy roślin. Pierwszy parklet demonstracyjny powstanie w centrum, a jego lokalizacja będzie znajdować się tuż przy wejściu na osiedle. Ostatecznie na osiedlu powstaną 43 takie obiekty.

Wizualizacja projektu - grafika

Kompleksowe ujęcie

Uzasadniając swój werdykt jury konkursu podkreśliło, że zwycięska propozycja na nowo przedstawia dzielnicę Ciutat Meridiana w kompleksowy sposób i proponuje realne rozwiązania w różnych skalach, odnosząc się do kwestii społecznych, ekonomicznych, architektonicznych i środowiskowych.

Zdaniem jury projekt koncentruje się w szczególności na odzyskaniu starego akweduktu jako ważnego elementu tożsamości dzielnicy, łącząc go z dworcem kolejowym i resztą miasta za pomocą chodnika dla pieszych i zielonego korytarza. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pomysł stworzenia centrum społecznościowego, które połączy działania związane z ochroną środowiska i zarządzaniem ogrodnictwem społecznym.

Źródło: Politechnika Wrocławska