ECO z certyfikatem na produkcję zielonego ciepła z biomasy

Czas2 min

ECO SA z Opola jako producent ciepła uzyskała certyfikat w wyniku przeprowadzonego audytu zrównoważonego rozwoju w produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów w systemie KZR INiG. Audyt wykazał, że spełnione zostały wszelkie wymagania i kryteria unijne dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Tym samym wyprodukowaną w ECO energię z biopaliw będzie można uznać za energię z OZE w rozumieniu dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej (EED) oraz w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).


Testowe współspalanie łusek słonecznika zmieszanych z węglem i spalonych w kotle rusztowym w ciepłowniach ECO wykazało korzystne efekty ekonomiczne, ekologiczne i brak jakichkolwiek zagrożeń dla pracy kotłów ciepłowniczych. Pozwoli to na systematyczne dosypywanie biomasy do węgla. Dzięki temu rozwiązaniu systemy ciepłownicze ECO będą się „zazieleniać”, zgodnie z wymaganiami unijnymi, a rozwiązanie będzie można powielić w innych lokalizacjach Grupy Kapitałowej ECO, szczególnie tych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2.

– W ramach realizowanego przez ECO procesu dekarbonizacji naszych systemów ciepłowniczych, staramy się stosować różne możliwe rozwiązania – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA – Jednym ze sposobów jest wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła. Od dłuższego czasu testujemy współspalanie biomasy różnego pochodzenia w naszych systemach ciepłowniczych w Kluczborku i Kętach.

Dokumenty unijne wskazują jednak wyraźnie, że aby biomasa była uznana za zeroemisyjną w systemie ETS, musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju w całym swoim cyklu życia – od wytworzenia, przez obrót, aż po jej zużycie, czyli spalenie. Taką samą certyfikację przeszła więc równolegle spółka ECO Logistyka z Grupy Kapitałowej ECO, jako dostawca paliwa do spółek Grupy ECO.

– Uzyskany certyfikat KZR INiG pozwoli udowodnić źródło pochodzenia biomasy. Tym samym produkcja energii w procesie spalania lub współspalania biomasy przez ECO będzie udokumentowana jako „zielona”, i za taką uznana przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), który zajmuje się rozliczaniem producentów energii w zakresie emisji CO2 – mówi Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. ekonomicznych ECO SA. – Emisję CO2 zredukujemy dokładnie o tyle procent, ile procent energii zostanie wyprodukowanej z biomasy – dodaje.

System KZR INiG to dobrowolny system certyfikacji zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (RED II) z dnia 11 grudnia 2018 r., dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych Zasadą systemu jest obowiązek wykazywania kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biomasy przez podmioty wykorzystujące te paliwa, w tym podmioty objęte systemem handlu emisjami EU ETS.

Źródło: ECO SA