GIOŚ: W latach 2019-2022 przeprowadzono 1985 kontroli w zakładach przemysłowych

Czas1 min

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumował działania podjęte w zakresie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi w zakładach przemysłowych. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska wraz z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły kontrole w zakładach o dużym oraz o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W latach 2019-2022 przeprowadzono 1985 takich kontroli.

– Skutki poważnej awarii przemysłowej mogą dotykać zarówno społeczność lokalną jak i środowisko naturalne – powiedziała Anna Dębowiec, Dyrektor Departamentu Inspekcji GIOŚ.

– Stały nadzór nad przedsiębiorstwami i przeprowadzane przez nas kontrole są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli mieszkających w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważną awarią przemysłową. W samym 2022 r. Inspekcja Ochrony Środowiska, wspólnie z PSP, na terenie całego kraju przeprowadziła blisko pół tysiąca kontroli zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia takiej awarii – dodała.

Realizacja dyrektywy Seveso

Dyrektywa Seveso ma za zadanie zapobiegać poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych i w ten sposób zapewnić ochronę ludzi i środowiska na terenie Unii Europejskiej. Prowadzący zakłady podlegające dyrektywie mają obowiązek opracować program zapobiegania poważnym awariom. Przedsiębiorstwa o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii muszą ponadto posiadać raport o bezpieczeństwie, a także wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Inspekcja Ochrony Środowiska, co najmniej raz na 3 lata kontroluje zakłady o zwiększonym ryzyku, a co najmniej raz w roku zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Współpracuje ściśle w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. Zakłady, które nie wdrożyły wymaganych działań prewencyjnych muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami takimi jak mandat karny, wstrzymanie uruchomienia lub użytkowania przedsiębiorstwa, a nawet kara ograniczenia wolności.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi krajowy rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku.

Rejestr oraz wszelkie informacje, które dotyczą poważnych awarii są dostępne na stronie internetowej urzędu.

Źródło: GIOŚ