Jak certyfikacja BREEAM In-Use realizuje cele strategii ESG

Czas5 min

Coroczne raportowanie realizacji strategii ESG staje się powszechną praktyką dla największych przedsiębiorstw i instytucji. Regularna prezentacja faktycznych działań i planów pozwala inwestorom wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną oraz prowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju. Jednym z narzędzi służących do czytelnego wykazania podjętych kroków jest przeprowadzenie certyfikacji BREEAM In-Usektóra realizując poszczególne założenia strategii ESG, jest w stanie precyzyjnie wykazać pozafinansową wartość nieruchomości należących do danego przedsiębiorstwa. 

BREEAM In-Use a strategia ESG

Strategie ESG przedstawiają planowanie rozwoju firmy w trzech zasadniczych obszarach – środowiskowym (environment), społecznym (social) i opisującym sposoby zarządzania firmą (governance). W kwestiach środowiskowych, raporty zawierają takie informacje, jak np. postępy w działaniach na rzecz ograniczenia emisji, dążenia do redukcji wpływu na zmiany klimatyczne, ograniczenie zużycia zasobów czy minimalizacja ilości generowanych odpadów. W obszarze społecznym raport ESG przedstawia wpływ firmy na otoczenie i jej zaangażowanie na rzecz pracowników, lokalnej społeczności, dostawców oraz klientów. Obszar zarządzania odnosi się do kwestii organizacji wewnętrznej firmy i zasad nią kierujących. Porusza również kwestie odpowiedniego prowadzenia biznesu z poszanowaniem wartości i zasad równości społecznej.

Odpowiedzialna polityka środowiskowa, prowadzona przez zarządców budynków, to jeden z obszarów wpisujących się w realizację celów ESG – mówi Agata Delmaczyńska, ESG Advisory Team Manager w firmie doradczej JWA. Ma ona znaczenie zarówno dla właścicieli budynków, jak i ich najemców, którzy weryfikują odpowiedzialność zarządcy i na tej podstawie podejmują własne decyzje biznesowe. Dzięki temu mogą wykazać się odpowiedzialnością środowiskową i społeczną również we własnym raportowaniu. 

Narzędziem, które pozwala obiektywnie i holistycznie zweryfikować istniejące już obiekty w oparciu o przejrzyste i międzynarodowo uznane kryteria, jest m.in. certyfikacja BREEAM In-Use. Składa się z dwóch części: Asset Performance, gdzie ocenie podlegają cechy fizyczne budynku (powłoka zewnętrzna, wyposażenie techniczne, konstrukcja) oraz Management Performance, poświęconej ewaluacji sposobu zarządzania obiektem (wprowadzone polityki i procedury).

Głównym celem tego systemu oceny budynków jest ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Certyfikacja BREEAM In-Use wspiera i promuje rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju m. in.: organizacji zarządzających budynkami. Ukierunkowuje działania w kwestiach: środowiskowych (ograniczanie zużycia energii i wody, efektywne gospodarowanie odpadami) i społecznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, komfort użytkowników, w tym udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi), a także zmniejszenia ryzyka klimatycznego i społecznego.

Niższe koszty utrzymania budynku

Spełnienie wymagań certyfikacji BREEAM In-Use w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku w czterech zasadniczych obszarach – zużyciem mediów, uniezależnieniem od energii konwencjonalnej, odpornością budynku oraz działaniami wspierającymi ponowne wykorzystanie i recykling zasobów.

W certyfikacji BREEAM In-Use, wśród rozwiązań ograniczających zużycie mediów, punktowane są m.in. energooszczędne rozwiązania w obiekcie (windy, oświetlenie), instalacja rolet w oknach, kontrola systemów sterujących systemami oświetleniowymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi czy też zielone dachy i ściany – mówi Alicja Kwiatkowska, Sustainability Assistant w JWA. Na liście punktowanych działań znajduje się również zarządzanie popytem energii elektrycznej, monitorowanie i raportowanie zużycia energii i wody celem ich późniejszego ograniczenia. Uwzględnia się tu również instalację systemów zbierania i ponownego wykorzystania wód opadowych lub wody szarej, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na wodę wodociągową. Ponadto, punktowane jest również wdrażanie tzw. „zielonych umów najmu”, zawierających zachęty do aktywnego angażowania najemców w kwestie praktyk oszczędzania energii, wody i odpadów.

Kolejnym obszarem ocenianym w certyfikacji BREEAM In-Use jest implementacja rozwiązań uniezależniających budynek od energii konwencjonalnej. Wśród rozwiązań wpływających na ograniczenie jej zużycia znajdują się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i magazyny energii.

Na liście działań wspierających odporność budynku i co za tym idzie – minimalizację kosztów jego napraw, punktowane jest wykonanie zaleceń z okresowego przeglądu budowlanego, regularna konserwacja systemów oraz zastosowanie elementów chroniących przed zniszczeniem poszczególnych obszarów budynku. 

Ostatnim obszarem są działania wspierające ponowne wykorzystanie i recykling zasobów, które pozwalają znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na zakup nowych materiałów. W tej kwestii punktowana jest regularna inwentaryzacja zasobów, stworzenie magazynu na materiały budowlane wielokrotnego użytku oraz badanie możliwości adaptacji budynku do przyszłych zmian w użytkowaniu.

Ograniczenie emisji CO2

Certyfikacja BREEAM In-Use obejmuje również wszelkie działania związane z ograniczeniem emisji CO2. W związku z tym punktowane jest wdrażanie wszelkich technologii niskoemisyjnych oraz rozwiązań ograniczających zużycie energii. Na liście znajdują się rozwiązania wspierające zrównoważony transport i promujące ruch pieszy (m.in. udogodnienia dla rowerzystów, bliskość komunikacji zbiorowej, zapewnienie ładowarek do samochodów elektrycznych czy promowanie wspólnych przejazdów). W ograniczeniu emisji CO2 pomagają także cele określane w polityce zrównoważonych zakupów, opracowywanej w ramach certyfikacji (dotyczące np. zakupu produktów lokalnych).

Zarządzanie budynkiem

Certyfikacja BREEAM In-Use w części pierwszej (Asset Performance) obejmuje również szereg wdrożeń związanych z efektywnym zarządzaniem danym obiektem. Są to m.in. zapewnienie alarmowego systemu pożarowego i antywłamaniowego, instalacja czujników CO i CO2 czy przeprowadzanie analizy ryzyka powodziowego. Ponadto, punktowane jest prowadzenie inwentaryzacji zasobów, instalacja systemu wykrywania wycieków, monitorowanie zużycia wody i energii, kontrola urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz zarządzanie popytem dla energii elektrycznej.

Proces certyfikacji BREEAM In-Use w drugiej części (Management Performance), dotyczy analizy istniejących procesów zarządzania budynkiem lub wypracowania nowych rozwiązań, zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami. Wśród punktowanych działań znajdują się m.in. przygotowanie przewodnika dla użytkowników budynku, implementacja rozwiązań zapewniających dobrą komunikację pomiędzy zarządcą a użytkownikami. Ocenie podlega również opracowanie i wdrożenie polityki proekologicznej i procedury zarządzania jakością powietrza, wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem związanym z wystąpieniem skażeń bakteryjnych, opracowanie strategii wodnej, polityki zrównoważonych zakupów, wdrożenie procedury zmniejszenia zanieczyszczenia światłem w nocy czy przygotowanie planów awaryjnych na wypadek zagrożeń. 

Poza opracowaniem polityk i procedur dotyczących zarządzania budynkiem, w certyfikacji BREEAM In-Use w części drugiej istotne jest raportowanie zużycia energii, wody, ilości wytwarzanych odpadów oraz emisji CO2 – mówi Sylwia Bieda, Sustainability Specialist & Junior Coordinator w JWA. Punkty otrzymywane są także za przeprowadzenie ankiety komfortu termicznego użytkowników czy audytu energetycznego oraz wykonanie oceny bezpieczeństwa budynku, czy raportu ekologa wraz z planem zarządzania różnorodnością biologiczną. W ramach certyfikacji uwzględniane są również ryzyka społeczne i klimatyczne, których identyfikacja pomaga w określaniu i wdrażaniu rozwiązań adaptacyjnych oraz w podjęciu trafnych działań związanych z dekarbonizacją budynku. 

Wynikiem procesu certyfikacji BREEAM In-Use jest szereg wykonanych specjalistycznych analiz oraz wprowadzonych polityk i procedur zarządzania. Przejście przez certyfikację sprawia, że przedsiębiorstwo jest przygotowane do raportowania ESG, bogatsze o przeprowadzony w nieruchomości audyt środowiskowy, społeczny i zarządczy oraz o zdefiniowane cele na przyszłość.

Źródło: JWA