Koło EcoGeneratora powstanie nowa instalacja

Czas2 min

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie planowana jest budowa nowego obiektu. W bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora miałaby powstać instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Chcąc zabezpieczyć Szczeciński Obszar Metropolitalny w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dla których na obszarze województwa zachodniopomorskiego nie ma instalacji o wystarczających mocach przerobowych, które mogłyby przetworzyć je w sposób zgodny z wymogami prawa, lokalny samorząd wyszedł z inicjatywą budowy w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych. Dzięki instalacji podmioty z naszego miasta generujące tego typu odpady, mogłyby zagospodarować je w bliskiej okolicy, bez ponoszenia kosztów za ich transport poza województwo.

Instalacja miałaby powstać na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie w bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora – spalarni odpadów komunalnych – czytamy na stronie iwnestycji. Za realizację inwestycji i późniejszą eksploatację instalacji, miałaby być odpowiedzialna nowo powołana spółka celowa. Podczas posiedzenia, które odbyło się na początku sierpnia w EcoGeneratorze, członkowie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali inicjatywę utworzenia spółki z udziałem ZUO i Województwa Zachodniopomorskiego.  

Wydajność instalacji miałaby wynosić 5 tys. ton odpadów rocznie. Taka ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych unieszkodliwiana termicznie w ciągu roku, pozwoliłaby na zabezpieczenie jednostek służby zdrowia oraz gabinetów weterynaryjnych ze Szczecina i okolic i nie konkurowałaby z działalnością istniejącej spalarni odpadów medycznych w Gryficach.

Planowana inwestycja jest w fazie prac koncepcyjnych. W marcu tego roku ZUO ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem szacunkowego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji. Umowa z wyłonionym podmiotem – Qenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta w czerwcu tego roku. Termin wykonania PFU to październik 2023 roku.

Rozpoczęcie działalności instalacji miałoby nastąpić na przełomie 2027 i 2028 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 160 mln zł netto.

– Potwierdzam fakt bezspornych korzyści jakie będą efektem zrealizowania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych na terenie miasta Szczecina – zauważa Zbigniew Dudziński, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

– Brak możliwości zlecenia unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów medycznych w Szczecinie powoduje konieczność ich transportu drogami publicznymi – w naszym przypadku ok. 100 km do Gryfic. Powoduje to oczywiście zwiększenie kosztów ponoszonych przez szpital na gospodarkę odpadami. Jest to także źródło potencjalnego ryzyka skażenia środowiska w razie poważniejszego incydentu drogowego na drogach wiodących w kierunku Bałtyku, szczególnie popularnych latem. Nie bez znaczenia jest także podjęcie inicjatywy przez podmioty publiczne, których podstawowym motywem działania nie jest maksymalizacja zysków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Daje to rękojmię przyszłego zlecania usługi po uczciwej cenie.