Mniej azotanów w wodzie. Rusza program

Czas1 min

W lutym 2023 r. wszedł w życie opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza do dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin na dostosowanie gospodarstw upływa 31 grudnia 2024 r.

Aby wesprzeć rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło mechanizm pomocowy, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji dotyczących programu.

Od 25 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, jak również zakupu instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Maksymalnie można uzyskać pomoc w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury