Najmłodsi naukowcy WTiICh wśród laureatów programu PRELUDIUM 22

Czas1 min

Konkurs PRELUDIUM 22 to szansa nabycia pierwszych doświadczeń w realizacji projektów badawczych jeszcze przed uzyskaniem tytułu doktora. Na naszej uczelni z szansy tej skorzysta troje doktorantów WTiICh, w tym mgr inż. Piotr Rychtowski, którego projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej uzyskując najwyższą ocenę w panelu ST11 (Inżynieria Materiałowa). W grupie paneli przypisanych do Nauk Ścisłych i Technicznych panel ten pojawił się w tej edycji konkursu po raz pierwszy.

Sukces naszych naukowców jest tym większy, że tym razem zaledwie co 10 projekt został zakwalifikowany do finansowania. Na liście laureatów znalazło się 231 wniosków o wartości ok. 36,5 mln zł.  Poniżej krótka prezentacja trzech zwycięskich projektów z naszej uczelni.

„Biokataliza w syntezie zrównoważonych kopoliestrów furanowych zawierających diole pochodzenia naturalnego” autorstwa mgr inż. Martyny Sokołowskiej z Katedry Polimerów i Biomateriałów, dofinansowany na kwotę 139 486 zł.

Projekt będzie skupiał się na syntezie i analizie materiałów na bazie dwóch izomerów furanu – substancji, którą można pozyskiwać z surowców odnawialnych i która swoją strukturą przypomina kwas tereftalowy, czyli główny składnik PET. Poprzez zaprojektowanie i opracowanie zrównoważonych materiałów, projekt w końcowym etapie ma przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ uzyskane materiały, jak i katalizator użyty do syntezy, będą pozyskiwane z biomasy. 

„Hybrydowe złoża adsorpcyjne do oczyszczania powietrza z mieszaniny lotnych związków organicznych” przygotowany przez mgr inż. Martynę Jurkiewicz z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych, kwota dofinansowania to 68 320 zł.

Celem projektu jest zaprojektowanie hybrydowych złóż adsorpcyjnych, a także określenie wpływu modyfikacji adsorbentów węglowych i mineralnych na selektywność adsorpcji mieszanin lotnych związków organicznych z fazy gazowej oraz szczegółowa charakterystyka tego procesu. Wyniki badań będą przydatne przy planowaniu przemysłowych procesów adsorpcji, co jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza.

„Wpływ pola magnetycznego na właściwości fotokatalityczne złoża fluidalnego na bazie kompozytu pianka niklowa/nano-TiO2” projekt opracowany przez mgr inż. Piotra Rychtowskiego z Katedry Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych dofinansowany na kwotę 139 145 zł.

Projekt jest twórczym rozwinięciem tematu badań innego projektu naukowego NCN, w którym Pan Piotr jest obecnie wykonawcą. W projekcie realizowanym w ramach PRELUDIUM 22 elementem nowości i celem badań jest zaprojektowanie nowego rodzaju złoża fotokatalitycznego, opartego na piance niklowej i TiO2, które ma służyć do usuwania zanieczyszczeń gazowych z zastosowaniem fotokatalizy i pola magnetycznego.

Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie