NCBR wspólnie z 12 uczelniami partnerskimi wdrażać będzie innowacyjny model kształcenia

Czas3 min

13 maja br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przygotowywania się do realizacji projektu pn. „Uczelnie Przyszłości” zainicjowało Partnerstwo i podpisało umowy na rzecz przygotowania i realizacji projektu. Wspólnie z 12 uczelniami, które przeszły procedurę naboru, rozpoczynamy nową erę w edukacji akademickiej. „Uczelnie przyszłości” to projekt wybierany w sposób niekonkurencyjny V osi priorytetowej Programu Innowacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

12 Partnerów

NCBR wspólnie z 12 uczelniami partnerskimi będzie wdrażało innowacyjny model kształcenia opartego o autorskie projekty studentów w uczelniach różnego typu, w celu przetestowania możliwości jego powszechnego zastosowania. Chcemy, aby na końcu tej drogi model, który będzie wdrożony przez polskie uczelnie, wpłynął pozytywnie na rozwój jakości i skuteczności kształcenia młodych ludzi, potrzebujących kompetencji do tworzenia rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości, zarówno jako pracownicy naukowi, pracownicy firm, jak i samodzielni przedsiębiorcy. Projekt będzie realizowany w okresie 2024-2028. Kolejnym etapem do którego przystąpi NCBR z Parterami będzie wspólne przygotowanie i złożenie Wniosku o dofinansowanie.

Wśród wybranych do Partnerstwa uczelni znajdują się:

 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja W Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Uczelnie Przyszłości” jako Innowacja społeczna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie rozwijać model edukacji spersonalizowanej jako makro innowacja społeczna w V priorytecie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Kluczowym założeniem modelu edukacji spersonalizowanej „Uczelnie Przyszłości” jest student, jako ekspert własnego rozwoju. Przejawem takiego podejścia w praktyce jest zindywidualizowane kształcenie, szansa na uczenie się przez działanie i doświadczenie, umożliwienie osiągania aplikacyjnych rezultatów projektów, rozwijanie kompetencji przyszłości, oddawanie współodpowiedzialności za wyniki uczenia i poczuciu sprawczości osób studiujących. Aby osoba studiująca mogła osiągnąć oczekiwaną niezależność, powinna mieć zapewnione indywidualnie dobrane mikrokursy, wsparcie mentorów merytorycznych i biznesowych, a także rozwiązywać realne wyzwania technologiczne lub społeczne. W ramach Innowacji społecznej NCBR poszukiwał uczelni, które są gotowe włożyć wysiłek w zmianę paradygmatu z podawania wiedzy na podążanie za zainteresowaniem studentów.

Szczególnie ważny w projekcie jest:

 • rozwój potencjału uczelni w zakresie kształcenia w innowacyjny sposób kluczowych kompetencji studentów potrzebnych na rynku pracy,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni i jej dostosowanie do potrzeb studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, w tym innowacji społecznych,
 • rozwój kompetencji kadry akademickiej w zakresie diagnozy kompetencji studentów dotyczących pracy indywidualnej oraz ich potrzeb dotyczących wsparcia mentorskiego,
 • wypracowanie nowego modelu współpracy uczelnia-student-otoczenie społeczno-gospodarcze w procesie kształcenia.

Dlaczego Innowacja społeczna?

W projekcie „Uczelnie Przyszłości” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dąży do wprowadzenia zmiany podejścia i wdrożenia rozwiązania systemowego. Chcemy promować i wzmacniać innowacyjność społeczną poprzez realizację projektów służących ogółowi społeczeństwa. Celem jest transformacja na wielu płaszczyznach: administracyjnej uczelni, postaw nauczycieli akademickich oraz oczekiwań studentów względem edukacji wyższej. Tak postawione wyzwanie wymaga wsparcia, aby mogło zostać z powodzeniem wdrożone. Stąd NCBR planuje działania wspierające, między innymi poprzez zaangażowanie w proces edukacyjny otoczenia społeczno-gospodarczego w Biznesowych Zespołach Indywidualnego Kształcenia. Sprawi to, że edukacja i akademia będą coraz bliżej rynku i społeczeństwa. Dążymy do tego, aby dzięki projektowi i wsparciu środków unijnych znaleźć młodych innowatorów i dać im szansę innowacyjnego rozwoju w Polsce.

W projekcie „Uczelnie Przyszłości”:

 • weźmie udział 12 uczelni akademickich w tym: uniwersytety, politechniki uczelnie medyczne, akademie artystyczne, wojskowe i morskie,
 • 360 studentów z pierwszych trzech lat studiów z innowacyjnymi pomysłami na projekty, rozwinie swoje kompetencje,
 • odbędą się 3 edycje testowania – każda trwająca 2 lata, po każdej przygotowane będą wyniki ewaluacji,
 • studenci wezmą udział w 5 dniach warsztatów w każdej edycji,
 • każdy projekt otrzyma 165 godz. mentoringu ,
 • stworzymy ponad 1000 mikrokursów opartych o realne potrzeby studentów i rynku – umożliwiające uzyskanie mikropoświadczeń.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju