Obserwatorium Transformacji Energetycznej wśród zwycięzców konkursu Gospostrateg

Czas3 min

W ramach konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza otrzyma finansowanie na realizację wysokobudżetowego projektu. Najwyższą notę wśród ocenianych zgłoszeń oraz kwotę ponad 7,5 mln zł otrzymał projekt „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski”.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Nadrzędnym celem projektu jest utworzenie Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) – instrumentu wspierającego optymalne podejmowanie decyzji w obszarze transformacji energetycznej. W uzasadnieniu przyznania środków na realizację czytamy m.in. że: wyniki projektu mają duży potencjał wdrożenia ze względu na fakt, że powstałe rozwiązanie jest skalowalne, bowiem korzystać z niego będą mogli zarówno decydenci na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, ale także osoby prywatne, tj. gospodarstwa domowe.

– Innowacyjna w skali europejskiej idea OTE jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty interesariuszy transformacji –przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych inicjatyw energetycznych, a także wszystkich zainteresowanych obywateli. Realizacja projektu przez AGH, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych to duże wyróżnienie. Jestem przekonany, że tego typu narzędzia będą istotnym wsparciem oraz zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju – mówi Rektor AGH prof. Jerzy Lis wyjaśnia:

– Naszym celem jest stworzenie zaawansowanego instrumentu wspierającego podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach szybko postępujących zmian w światowej i polskiej energetyce. Głównym zadaniem OTE będzie kompleksowe monitorowanie stanu transformacji energetycznej, modelowanie i analiza efektów wdrażanych rozwiązań oraz postulowanie kierunków zmian i działań zwłaszcza w obszarach: gospodarczym, klimatycznym i środowiskowym, społecznym oraz technicznym – wyjaśnia Dr hab. Łukasz Lach, prof. AGH, kierownik merytoryczny projektu.

Zaawansowany i precyzyjny aparat analityczny oraz repozytorium wiarygodnych danych umożliwią prowadzenie w ramach OTE oceny kosztów i korzyści związanych z wdrażaniem technologii energetycznych. W efekcie powstaną narzędzia umożliwiające podmiotom realizującym politykę rozwoju planowanie działań i programów w oparciu o obiektywne i bezstronne kryteria.

– W naszej ocenie zastosowanie wysokiej klasy narzędzi analitycznych wytworzonych w ramach projektu może pomóc znacząco obniżyć koszty transformacji energetycznej – mówi prof. Łukasz Lach.

Dr Sławomir Kopeć, kierownik zarządzający projektem ze strony AGH, podkreśla:

– Tak duży sukces AGH w konkursie GOSPOSTRATEG w dużej mierze wynika z dotychczasowego doświadczenia Uczelni w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze energetyki, w tym projektu KlastER, w którym wykonawcami obok AGH były również MRiT i NCBJ. Poza bezdyskusyjnym znaczeniem uzyskanych wyników, realizacja projektu KlastER pozwoliła na skoncentrowanie wokół AGH unikatowego w skali kraju środowiska ekspertów i decydentów z obszaru energetyki rozproszonej.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z zastosowania rezultatów projektu w praktyce to m.in. optymalizacja podejmowanych decyzji, zwłaszcza przy planowaniu działań na różnych szczeblach administracji publicznej. Ponadto OTE znajdzie zastosowanie przy monitorowaniu stanu faktycznego transformacji energetycznej czy w trakcie prognozowania nadchodzących zmian. Dodatkowo, opracowany zestaw narzędzi pozwoli odbiorcom na samodzielną ocenę zastosowanych rozwiązań.

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie utworzenie narzędzia pod nazwą Obserwatorium Transformacji Energetycznej, którego użycie znacznie usprawni proces podejmowania decyzji i zapewni lepszą ich jakość. OTE będzie służyć zatem nie tylko jednostkom administracji centralnej i przedstawicielom sektora energetycznego, ale również obywatelom zainteresowanym problematyką transformacji energetycznej w Polsce.

Liderem powstałego konsorcjum będzie AGH, zaś podmiotem wdrażającym rezultaty projektu – Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dziewiąty konkurs GOSPOSTRATEG obejmuje cały zakres Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Został on podzielony na cztery obszary tematyczne: pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapki braku równowagi, pułapki demograficznej oraz pułapki słabości instytucji. W zaproponowanych obszarach będą finansowane projekty badawczo-rozwojowe, których realizacja ma przynieść społeczeństwu realne i wymierne korzyści w perspektywie do 2028 r. Wynikiem realizacji projektów będzie opracowanie i przygotowanie innowacji, mających zastosowanie w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Obowiązkowy udział w konsorcjach realizujących projekty jednostek naukowych we współpracy z partnerem zobowiązanym do wdrożenia rezultatów projektu (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organy władzy centralnej i samorządowej, organizacje trzeciego sektora) będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego społeczeństwa i gospodarki. Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju.

W ramach konkursu GOSPOSTRATEG NCBR zapewnia wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B), które są obowiązkowe w projekcie.

Źródło: AGH

Zostaw komentarz