Orlen z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju

Czas4 min

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Obejmuje on m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom. Realizacja założeń ESG wzmocni konkurencyjność Grupy ORLEN i pozwoli mitygować ryzyka biznesowe i umożliwi długofalową budowę wartości dla akcjonariuszy.

– Zrównoważony rozwój się opłaca. Dlatego chcemy być jego liderem w regionie. Przyjęcie i realizacja nowej, kompleksowej strategii w tym zakresie to dla naszych inwestorów kolejne potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem, a dla nas samych możliwość dalszego rozwoju. Konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europie Środkowej, a jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre relacje z otoczeniem i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników. Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu umacniamy pozycję na rynku, a do 2050 roku, zgodnie z założeniami, będziemy firmą neutralną emisyjnie – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 odpowiada na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, które są związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, relacjami społecznymi oraz sytuacją geopolityczną i gospodarczą.

Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Jest to pomocne nie tylko w kompleksowym podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, ale również w szczegółowym i transparentnym raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, wynikających m.in. z dyrektywy CSRD.

Klimat

Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto aż o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę ORLEN.

Osiągnięcie założonych celów będzie realizowane przede wszystkim przez przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze (m.in. uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW), poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Z kolei do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

Środowisko

ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego, zgodnie ze strategią, koncern stworzy kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. Już teraz skutecznie wdraża założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest innowacyjny projekt „Blue Bridge”. Zakłada on doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Grupa ORLEN zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy ORLEN, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach ORLEN będą jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Do 2030 roku o 30-60 proc. zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20 proc. środków chemicznych.

Pracownicy

ORLEN od lat plasuje się w gronie najlepszych pracodawców w regionie. Zgodnie z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju, jeszcze mocniej zaangażuje się w zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, dostosowując przy tym do indywidualnych potrzeb pracowników ofertę rozwoju kompetencji zawodowych. Kontynuowane będą inicjatywy promujące m.in. profilaktykę nowotworową, a także wolontariat pracowniczy, który obecnie angażuje już 3 tys. pracowników na rzecz 25 tys. beneficjentów.

Społeczności

Odpowiedzialny biznes powinien wspierać społeczeństwo. ORLEN konsekwentnie dąży do tego, by jak najlepiej wywiązywać się z roli nie tylko odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, ale też dobrego sąsiada. Jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną.

Obecnie ORLEN realizuje wiele projektów, które pomagają lokalnym społecznościom, ale też aktywizują ich mieszkańców do wspólnego działania. Jest to m.in. sponsoring sportu dzieci i młodzieży, w ramach którego rocznie ok. 300 tys. dzieci z całej Polski bierze udział w programach sportowych realizowanych przez spółki z Grupy ORLEN. Od 2018 roku prowadzony jest także program „Moje miejsce na Ziemi”, z którego granty o łącznej wartości 11 mln zł uzyskało już blisko 1,3 tys. organizacji, głównie z terenów wiejskich. ORLEN od 20 lat wspiera też jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, które dzięki grantom o łącznej wartości 21 mln zł zostały doposażone m.in. w wozy, drony i specjalistyczną odzież.

Zarządzanie

ORLEN w ramach polityki ładu korporacyjnego dba o transparentne relacje z kluczowymi interesariuszami. W najbliższych latach koncern będzie realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy ORLEN, by mieć pewność, że partnerzy, dostawcy i inni interesariusze również spełniają założenia zrównoważonego rozwoju. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem w Grupie ORLEN. Celem koncernu będzie również zapewnianie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, działania na rzecz spójności i równości społecznej.

Więcej o Strategii Zrównoważonego Rozwoju można przeczytać tutaj.

Źródło: Orlen