Pierwsze spotkanie Konsorcjum REACH w Centrum BiR GOZ

Czas1 min

Po raz pierwszy w Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie odbyły się obrady Rady Konsorcjum REACH.

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę. Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym.

Regulacje wynikające z rozporządzenia są oparte na założeniu, zgodnie z którym do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. PGE Ekoserwis jest m.in. członkiem-założycielem Konsorcjum ds. REACH przy Polskiej Unii UPS, świadczy usługi na rzecz jednostek produkcyjnych PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie administrowania rejestracjami wytwarzanych substancji zgodnie z REACH.

Podczas grudniowych obrad zorganizowanych w Centrum Badań i Rozwoju GOZ uczestnicy koncentrowali się przede wszystkim na: uwarunkowaniach prawno-środowiskowych produktów ubocznych i surowców antropogenicznych, a także różnych aspektach „zielonych funduszy” stwarzających szansę na realizację działań z obszaru gospodarki cyrkularnej. Rozmawiano o zastosowaniu BDO w biznesie oraz wymaganiach bezpieczeństwa w kontekście Rozporządzenia REACH.

Wykłady wprowadzające przygotowali między innymi specjaliści PGE Ekoserwis S.A. Doktor Paweł Grabowski, Gł. Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy, omówił zagadnienia dotyczące Środków pomocowych na upowszechnienie GOZ w, w tym UPS-ów. Kierownik Działu Regulacji Środowiskowych i Rekultywacji Ewa Stolarczyk-Dehue przedstawiła bariery tworzone przez Rozporządzenie dotyczące warunków utraty statusu odpadów dla UPS-ów.

Po pierwsze zauważono potrzebę dalszej operacjonalizacji celów określonych w „Mapie drogowej GOZ” w kierunku bezemisyjnej energetyki i zmierzania do tworzenia najlepszych dostępnych technik (BAT) i symbioz gospodarczych. Konieczne jest opracowanie BAT oraz metodyki referencyjnej dla UPS-ów. Po drugie sformułowano priorytet odnoszący się do branżowego włączania się w kampanie edukacyjno-szkoleniowe promujące zasadę „pierwszeństwa dla wtórnych” i koordynowanie ich za pośrednictwem Polskiej Unii UPS oraz jednostek naukowych.

Zgodzono się, że konieczne jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla realizacji projektów upowszechnienia UPS-ów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Wskazano także na niezbędną potrzebę rozszerzenia i pogłębienia współpracy międzynarodowej w zakresie badań i doboru narzędzi do ich przeprowadzania dla różnych rodzajów ocen środowiskowych.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna

Posted in GOZ