Pojawił się raport na temat termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce

Czas1 min

Raport „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w 2022 r.” otwiera trzecią edycję opracowań z zakresu gospodarowania odpadami.

Podstawowym źródłem danych dla Raportu jest Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Zastosowany układ treści oraz prezentacja graficzna danych odzwierciedlają sprawozdawczość roczną składaną w BDO przez podmioty obowiązane ustawowo. Przedstawione zagregowane dane pochodzą bezpośrednio z indywidualnych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 rok. Sprawozdania zostały złożone za pośrednictwem BDO do poszczególnych marszałków województw, w których prowadzona jest działalność podmiotu. Zaprezentowane dane są aktualne na 05.03.2024 r., tj. dzień pobrania danych z BDO. Dane zgrupowano w rozdziałach odpowiadającym określonym działom i tabelom sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO. W Raporcie posługiwano się definicjami objaśnionymi w słowniczkach ustawowych oraz w Encyklopedii PWN.

Publikację opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB), w Zakładzie Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami. Raport został dofinansowany w ramach dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przekazując w Państwa ręce tę publikację mamy ogromną nadzieję, że będzie ona stanowić podstawę do wspólnego dialogu, podejmowania dalszych dyskusji, weryfikacji danych oraz wyciągnięcia rzetelnych wniosków, służących szeroko rozumianej gospodarce odpadami.  Raport jest powszechnie dostępny na stronie IOŚ-PIB.

Źródło: IOŚ-BIP