Politechnika Śląska: Wizja skutecznej transformacji energetycznej

Czas4 min

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej odbyła się Międzynarodowa Letnia Szkoła “Circular Economy and Energy Transition Leaders” (CEET). Wydarzenie zgromadziło inżynierów z 10 krajów świata.

W trakcie intensywnego kursu, studenci mieli niepowtarzalną okazję odkrycia i pogłębienia zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkali się także z doświadczonymi naukowcami z polski i z zagranicy, zdobywając wiedzę z pierwszej ręki i rozwijając umiejętności niezbędne do budowania czystej, efektywnej i zrównoważonej przyszłości. Ponadto, uczestnicy mieli wyjątkową możliwość poznania polskiej kultury i dokonań polskich naukowców i techników. Międzynarodowa Letnia Szkoła CEET przyciągnęła zainteresowanie studentów z różnych zakątków świata, tworząc dynamiczne i inspirujące środowisko wymiany idei i współpracy.

Transformacja energetyczna i cyrkularność to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Polska i świat. W ramach transformacji energetycznej Polska stawia sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w miksie energetycznym kraju. W tym celu rząd wprowadza szereg rozwiązań prawnych i finansowych mających na celu zachęcenie do inwestycji w OZE oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach cyrkularności Polska stawia sobie za cel zwiększenie efektywności wykorzystania surowców wtórnych oraz ograniczenie ilości odpadów. Podobne cele stawiają sobie również inne kraje na świecie

Przyszły dobrobyt i jakość życia naszej planety zależą od inteligentnego wykorzystania dostępnych zasobów, tworzenia bardziej zintegrowanego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej. Taki system powinien być efektywny, bezpieczny, odporny, dostępny, czysty i zrównoważony. Dlatego też na całym świecie rozwija się nowe koncepcje, wzorce projektowania, teorie, metody badawcze, technologie i standardy.

Do głównych wyzwań w tym zakresie należy wdrażanie rozwiązań gospodarki cyrkularnej poprzez technologie odzysku energii i materiałów. Dążymy do stworzenia systemu, w którym odpady staną się cennym surowcem, dzięki czemu możliwe stanie się optymalizowanie zużycia energii i poszukiwanie nowych jej źródeł. Kolejnym wyzwaniem jest przechodzenie na niskoemisyjne technologie energetyczne. Chcemy ograniczyć naszą zależność od paliw kopalnych i zastąpić je bardziej ekologicznymi źródłami energii. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie optymalnego miksu energetycznego to kolejne ważne wyzwanie, z jakim nasza cywilizacja będzie musiała się zmierzyć w przyszłości.

Do długiej listy wyzwań należą z całą pewnością również odporności i elastyczności systemu energetycznego. Wprowadzenie możliwości magazynowania energii pozwoli nam równoważyć wahanie podaży i popytu na energię, co jest kluczowe dla stabilności systemu energetycznego. Wraz z tym idzie zwiększenie stopnia decentralizacji systemu energetycznego. Przeniesienie wytwarzania energii bliżej miejsc jej wykorzystania pozwoli nam zmniejszyć straty energii i zwiększyć jej efektywność.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym wyzwaniem jest dostarczanie rozwiązań efektywnych kosztowo i dostępnych dla wszystkich tak, aby zrównoważony rozwój był możliwy dla wszystkich społeczności, niezależnie od ich statusu ekonomicznego.

Wszystkie te wyzwania stanowiły fundament programu Międzynarodowej Letniej Szkoły „Circular Ecocomy and Energy Transition Leaders”. Jej celem było pogłębienie i aktualizacja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych, które prowadzą nas w kierunku zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Politechnika Śląska jest miejscem, gdzie studenci, badacze, doświadczeni naukowcy i praktycy spotykają się, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie gospodarki cyrkularnej i technologii energetycznych. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w rozwoju metod i technologii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i ochrony klimatu jak również ochrony zasobów naturalnych naszej planety.

– Cieszymy się, że Międzynarodowa Letnia Szkoła CEET przyczyniła się do podniesienia poziomu świadomości i wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z gospodarką cyrkularną i energią odnawialną. Dzięki temu wydarzeniu, studenci mieli okazję poznać najnowsze trendy i technologie, a także zainspirować się nauczaniem i kulturą Polski. To była niezwykle ważna inicjatywa, która pomoże nam wspólnie dążyć do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości – powiedział przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Krzysztof Pikoń.

Międzynarodowa Letnia Szkoła była ważna ze względu na jej kompleksowość i aktualność tematów dotyczących zrównoważonej energii. Dzięki szkole, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych związanych z gospodarką cyrkularną i energią odnawialną. Ponadto, szkoła letnia przyczyniła się do podniesienia poziomu znajomości kultury polskiej oraz dorobku polskich naukowców i techników, co było dodatkowym atutem dla uczestników spoza Polski.

Studenci bardzo pozytywnie ocenili swoje uczestnictwo, przyznając ogólną ocenę punktową na poziomie 4,8 w skali od 0 do 5. Wysoko ocenili pracę wykładowców, jakość materiałów edukacyjnych. Dodatkowym atutem była możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Ważnym elementem było również poznanie kultury polskiej i osiągnięć polskich naukowców i techników na przestrzeni dziejów.

Międzynarodową Letnią Szkołę CEET zorganizowała Politechnika Śląska we współpracy z renomowanymi zagranicznymi uniwersytetami. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców z zagranicy: prof. Tetyana Morozyuk z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Dr Franziska Mey z Instytutu Badawczego ds. równoważonego Rozwoju w Poczdamie, dr Ricardo Pereira z Instituto Superior Técnico w Lizbonie, prof. Ricardo Chacartegui Ramirez z Uniwersytetu w Sewilli oraz prof. Goran Krajačić z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Zajęcia prowadzone były również przez specjalistów z Politechniki Śląskiej: prof. Annę Skorek-Osikowską, prof. Wojciecha Stanka, dr Marcina Landrata, dr Tomasza Bury, prof. Krzysztofa Pikonia oraz prof. Jacka Kalinę. Szkoła została zorganizowana w ramach projektu NAWA Spinaker. W komitecie Organizacyjnym byli: prof. Krzysztof Pikoń, prof. Jacek Kalina oraz Joanna Mehlich i Katarzyna Piecha Sobota.

Agencja NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji: Programy dla Naukowców, Programy dla Instytucji, Programy dla Studentów i Programy Języka Polskiego.

Agencja NAWA bierze udział w prowadzeniu długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni.

Program SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia miał na celu umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Źródło: Joanna Mehlich/Politechnika Śląska