Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie

Czas2 min

Polska Organizacja Biometanu (POB) w najnowszym stanowisku wskazuje, że Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie, pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu.

Jak czytamy w stanowisku organizacji, ta pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Zwraca jednak uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia nowej gałęzi OZE, które umożliwi efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego biometanu.

11 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu RCL: UC99). Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), pojawienie się w procesie legislacyjnym dokumentu zawierającego rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii, stanowi istotny krok w rozwoju produkcji korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego.

– Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienia tego sektora – mówi Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia, POB postuluje wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Wśród głównych postulatów POB należy wymienić w szczególności: możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW; możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi; integrację instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce; wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE wytwarzających biometan oraz umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Do tej pory w Polsce nie powstała jakakolwiek instalacja wytwarzająca biometan. Powodem jest brak stabilnego systemu wsparcia, brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów, czy brak zachęt regulacyjnych dla operatorów gazowych sieci dystrybucyjnych w zakresie przyłączania instalacji biometanowych.

-Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe – czytamy w uzasadnieniu głównych postulatów POB.

Zdaniem POB nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum około 5 -8 mln m3 biometanu rocznie, co przekłada się na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3 – 6 MW. Dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia proponowanego przez rząd wsparcia dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Umożliwienie długofalowego planowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wymaga zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału, wymagane jest przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia. POB postuluje, aby był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu w celu pokrycia ujemnego salda, przyjęty jako maksymalny okres wsparcia, który jest okresem odpowiadającym przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej.

Polska Organizacja Biometanu powstała 6 września 2022 r., zrzeszając ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Aktualnie w Europie jest 540 wytwórni biometanu.  W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot, Atrem, Związek Producentów Cukru (grupy: Krajowa Grupa Spożywcza, Nordzucker, Südzucker, Pfeifer&Langen), Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)  oraz SMM Legal Energy.

Źródło: POB/Grafika: ZielonyRozwój.pl

Zostaw komentarz