Polska Organizacja Biometanu wskazuje na kolejne ograniczenia rozwoju branży

Czas2 min

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w przekazanym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Zdaniem POB lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.

POB wskazuje, że pominięcie istotnej części odpadów może znacznie ograniczyć rozwój rynku biogazu w Polsce i postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów o podstawowe odpady wytwarzane w zakładach przetwórczych.Jednocześnie w ocenie członków POB, konieczna jest pilna potrzeba uporządkowania systemu prawnego w branży biogazu i biometanu na styku wielu poziomów legislacji, ze względu na powszechną tendencję do rozszerzania ograniczeń prawnych.

29 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (nr 751 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Celem rozporządzenia jest określenie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych.

Michał Tarka, Dyrektor Generalny POB, zwraca uwagę, że zaproponowane przez MRiRW brzmienie pomija istotną część odpadów, co stanowi istotne utrudnienie dla funkcjonowania biogazowni i biometanowni, a w efekcie może ograniczać rozwój rynku biogazu w Polsce: „Wprowadzenie ułatwień dla rozwoju rynku biogazu w Polsce jest nadrzędnym celem ustawy, na podstawie, której planowane jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia. Z tego też względu należy uznać, że proponowane brzmienie przekazanego do konsultacji projektu nie pozwala na realizację ustawowego celu i tym samym jest sprzeczne z ideą ustawy.”

Z tego powodu Polska Organizacja Biometanu postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów odpadowych o podstawowe odpady, które są wytwarzane w zakładach przetwórczych, m.in szlamy i osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Ułatwi to zakładom przetwórstwa rolno-spożywczego, dla których biogazownie rolnicze stanowią praktycznie jedyne rozwiązanie w tym zakresie, właściwe zagospodarowanie odpadów i wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Na podobne ograniczenia POB wskazuje w odniesieniu do zapisu o możliwości przekazania biomasy pozyskanej wyłącznie od producenta biomasy. Zdaniem organizacji, tak sformułowany zapis wyklucza firmy, profesjonalnie zajmujące się ogrodnictwem i utrzymaniem terenów zielonych, które w trakcie wykonywania prac są w stanie pozyskać dużą ilość biomasy roślinnej.  „Dodanie zapisu o możliwych pośrednikach, którzy w imieniu producenta będą mogli przekazać pozyskaną biomasę do biogazowni to kolejny krok w kierunku pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej,” – wskazuje Michał Tarka.

Analizując przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej, członkowie POB zwrócili również uwagę na szereg problemów interpretacyjnych, które mogą budzić wątpliwości na etapie funkcjonowania biogazowni rolniczych. „Naszym zdaniem niektóre zapisy wymagają jednoznacznego potwierdzenia, albowiem istnieje ryzyko, że mogą występować różnice w interpretacji ustawodawcy, interpretacji administracji lokalnej i służb kontrolnych, powodując poważne konsekwencje po stronie wytwórców biogazu,” – podsumowuje Dyrektor Generalny POB Michał Tarka.

Biometan to biogaz, który w procesie oczyszczenia uzyskuje takie same chemiczne i energetyczne właściwości co gaz ziemny, a jednocześnie jest zeroemisyjny i ekologiczny. Jako paliwo może znaleźć zastosowanie w gospodarce do celów ciepłowniczych oraz transportowych. Biometan wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej. Jest surowcem energetycznym tworzącym rdzeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ponieważ powstając m.in. z odpadów wiejskich, miejskich i pochodzących z oczyszczalni ścieków, wytwarza energię nie zwiększając emisji CO2.

Źródło: POB