Polska potrzebuje zeroemisyjnych maszyn pozadrogowych

Czas5 min

Sektor budowlany, górniczy, wydobywczy itp. wymagają elektromobilnego wsparcia. Elektryfikacja maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach publicznych, takich jak koparki czy spychacze, stanowi kluczowe wyzwanie w walce z nadmierną emisją gazów cieplarnianych oraz substancjami toksycznymi, zwłaszcza w miastach. Problem jest znaczący, gdyż emisje tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) są 2,5-6 razy, a cząstek stały (PM) o 5,8 razy większe niż w przypadku pojazdów drogowych.

Według World Health Organization ponad 13% mieszkańców Unii Europejskiej regularnie narażona jest na oddychanie powietrzem z przekroczonymi normami zawartości pyłu PM10. Dla cząstek PM2.5, o wiele groźniejszych dla zdrowia i życia, jest to ponad 6%. Ten niebezpieczny trend postępuje i już dzisiaj wpływa na m.in. skrócenie życia średnio od 6 do 12 miesięcy przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej.

Sytuacja ta wiąże się z szeregiem przyczyn. Jednym z głównych jest wykorzystywanie spalinowych jednostek napędowych emitujących szkodliwe takie substancje toksyczne jak: tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), tlenki azotu (NOX) oraz wspomniane już cząstki stałe (PM). Te dwie ostatnie są szczególnie istotne w silnikach o zapłonie samoczynnym (ZS), które dominują zwłaszcza w sektorze maszyn pozadrogowych.

Za 23% światowej emisji zanieczyszczeń odpowiada globalny przemysł budowlany. Każdego roku bezpośrednio na placach budowy maszyny napędzane silnikami spalinowymi generują 1,84 mld ton CO2, czyli 6% światowej emisji tego składnika. Równie znaczące są emisje tlenków azotu (NOX) czy cząstek stałych PM (PM10 i PM2.5). Negatywny wpływ NRMM (non-road mobile machinery) stanowi problem, którego rozwiązaniem będzie elektryfikacja, która powinna postępować w jak najszybszym tempie – wskazuje Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSPA.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, elektromobilna alternatywa w sektorze maszyn pozadrogowych nie będzie łatwa do wdrożenia. Brak w tym momencie wystarczającej oferty rynkowej zdecydowanie utrudnia przejście na zeroemisyjne maszyny np. w sektorze budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz z Business Finland zauważając problem nadmiernej emisji w sektorze pojazdów NRMM przygotowała raport pt. „Elektromobilność specjalistyczna i pozadrogową. Polsko-fińskie zalecenia dotyczące wdrażania bezemisyjnych maszyn pozadrogowych”.

Opracowanie stanowi kwintesencję potrzeb, zaleceń oraz rekomendacji dla branży oraz legislacji, aby jak najszybciej wdrożyć niezbędne zmiany w sektorze maszyn NRMM i dostosować je do koncepcji zeroemisyjnych miast, a tym samym w realny sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza i życia jego mieszkańców.

Finlandia europejskim liderem zmian

W dziedzinie elektryfikacji i dekarbonizacji maszyn mobilnych niekwestionowanym liderem jest Finlandia. Wprowadzone w tym kraju programy dekarbonizacyjne oraz system cen emisji dwutlenku węgla, stanowią inspirację dla innych krajów. Jej dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2035 roku –jest najbardziej ambitnym celem w Europie. W praktyce oznacza to konieczność zastąpienia paliw kopalnych bezemisyjną energią elektryczną w przemyśle, transporcie i ciepłownictwie.

– W Finlandii elektryfikacja maszyn to nie tylko trend przyszłości – to realne działania podejmowane już dzisiaj, a ich zakres obejmuje zarówno dekarbonizację samej maszyny, jak również jej środowiska pracy, w tym placów budowy, kopalń, portów, pól uprawnych czy lasów. Elektryfikacja mobilnych maszyn roboczych przyspiesza dekarbonizację całych branż i łańcuchów wartości. Dzięki dużej koncentracji graczy rynkowych, wysokim nakładom na badania i rozwój oraz dobrze rozwiniętej kulturze szybkich wdrożeń innowacyjnych projektów Finlandia może stać się globalnym centrum kompetencyjnym elektryfikacji, cyfryzacji i autonomizacji maszyn – mówi Toni Mattila, Dyrektor Programu Zrównoważonej Produkcji w fińskiej agencji promocji handlu, inwestycji i innowacji Business Finland.

Polski potencjał sektora NRMM

Biorąc pod uwagę fińskie przykłady, Polska ma wiele do zrobienia we wspomnianym sektorze NRMM. Przede wszystkim konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego prawa. Ustawa o elektromobilności, nakładająca obowiązek stosowania pojazdów niskoemisyjnych w komunikacji miejskiej w większych gminach, nie przewiduje w tym momencie promocji czy wsparcia dla elektryfikacji sektora pojazdów pozadrogowych. Dlatego niezbędne są działania legislacyjne na rzecz spójnej polityki wsparcia i mapowania maszyn zeroemisyjnych. Ponadto lokalnie, samorządy powinny premiować rozwiązania bezemisyjne w zamówieniach publicznych.

Elektryfikacja nie polega jedynie na zastąpieniu silnika spalinowego akumulatorem. Konstruktorzy muszą uwzględnić wiele elementów nowego układu, zapewniając użytkownikom odpowiednią moc i czas pracy. Dostępność kluczowych podzespołów, zwłaszcza baterii, stanowi wyzwanie, ale rynek komponentów opartych na nowych technologiach rozwija się dynamicznie. Budowanie odpowiednich kompetencji w obszarze elektryfikacji to kluczowa kwestia. Potrzebni są eksperci, którzy pomogą firmom wyprzedzić rewolucję przemysłową dodaje Aleksander Rajch.

Bazując na fińskim doświadczeniu, Polska na platformie prawa powinna rozważyć przede wszystkim wsparcie środowiska pracy bateryjnych NRMM – miasta stanowią główne środowisko pracy dla maszyn zasilanych bateriami, władze miejskie i samorządowe powinny stworzyć korzystne warunki dla firm używających takie maszyny, być może z pomocą finansowego wsparcia państwa. Konieczne jest również podniesienie wymagań emisyjnych dla konwencjonalnych maszyn i urządzeń, aby dostosować je do obecnie obowiązujących norm. Nie można zapomnieć również o programach pilotażowych, wspieranych przez samorządy poprzez np. pokrycie kosztów energii. Ważną kwestią jest też wprowadzenie premiowania maszyn zeroemisyjnych w przetargach, jak też wspieranie firm wynajmujących tego typu sprzęt.

Bardzo istotną rolę we wdrażaniu elektryfikacji do sektora maszyn mobilnych odgrywa także szeroko zakrojona współpraca między producentami, dostawcami technologii, sektorem badawczo-rozwojowym oraz sferą publiczną. Finlandia posiada bogate tradycje w zakresie skutecznej współpracy pomiędzy graczami rynkowymi. Wśród ponad 20 fińskich producentów typu OEM działających w sektorach rolnictwa, budownictwa, leśnictwa, transportu materiałów i maszyn górniczych znajdują się m.in. znane globalne marki takie jak Ponsse, Sandvik, Normet czy Kalmar. Firmy współpracują ze sobą, a jedną z platform współpracy jest unikalny klaster SIX Mobile Work Machines.

– Jako pionierzy transformacji, fińscy eksperci chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą ze wszystkimi partnerami, dla których celem jest neutralność klimatyczna na rynkach maszyn mobilnych. Wizją klastra SIX Mobile Work Machines jest, aby w 2025 roku Finlandia była najlepszym na świecie środowiskiem do rozwoju mobilnych maszyn roboczych oraz ich kluczowych technologii i usług – mówi Harri Nieminen, Koordynator klastra SIX Mobile Work Machines z Centrum Badań Technicznych Finlandii VTT. Klaster zrzesza zdecydowaną większość fińskiego rynku producentów maszyn oraz dostawców technologii elektryfikacji i cyfryzacji.

Raport dostępny jest na stronie: Elektromobilność specjalistyczna i pozadrogowa

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych