Polskie firmy z sektora Life Sciences w obliczu ESG

Czas3 min

Należyta staranność w łańcuchu dostaw, przejrzystość podatkowa czy zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko to tylko niektóre wyzwania ESG, z którymi w najbliższych latach będą musiały się zmierzyć polskie firmy z sektora Life Sciences – wynika z najnowszego opracowania KPMG w Polsce pt. „Perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej branży farmaceutycznej”.

Pandemia COVID-19 unaoczniła jak istotną rolę społeczną odgrywają firmy z sektora Life Sciences. Jednocześnie firmy farmaceutyczne oraz im pokrewne znalazły się pod jeszcze bardziej czujną obserwacją organów regulacyjnych, inwestorów i opinii publicznej. Wraz ze wzrostem obaw o środowisko, zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i odpowiedzialność korporacyjną, przedsiębiorstwa zmuszone są do brania pod uwagę także innych czynników poza wynikami finansowymi.

-Wyzwania, które stoją przed sektorem farmacji, biotechnologii i ochrony zdrowia w zakresie ESG są w ostatnich latach większe niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewnienie ciągłości łańcuchów dostaw czy nieprzerwanego dostępu do odpowiedniej jakości leków oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, a jednocześnie podążanie za trendami konsumenckimi w celu zapewnienia nie tylko odpowiedniego leczenia, lecz także jakościowego, dłuższego życia, są trudne do zrealizowania. W usprawnieniu biznesu i rzetelnym zarządzaniu pomóc może kompleksowe podejście do strategii z uwzględnieniem szans i ryzyk ESG oraz porównanie własnej organizacji do osiągnięć i wysiłków konkurencji po to, aby nie tyle być liderem, co nie pozostać w tyle i nie wypaść z rynku – mówi Przemysław Oczyp, mówi Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje w łańcuchu dostaw

Polskie firmy z sektora Life Sciences powinny zwrócić szczególną uwagę na kwestie zrównoważonego łańcucha dostaw. Dla części europejskich przedsiębiorstw zabezpieczenie łańcucha dostaw przed niepożądanymi incydentami w zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska stanie się obowiązkiem, gdy wejdzie w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz akty pokrewne. Dyrektywa, której wdrożenie przewidziane jest na 2024 r., ma na celu identyfikację potencjalnych lub rzeczywistych negatywnych skutków dla praw człowieka i środowiska, związanych z działalnością przedsiębiorstw, ich jednostek zależnych oraz partnerów biznesowych w łańcuchach działalności, a także zapobieganie tym skutkom, ich łagodzenie oraz usuwanie. Aby przygotować się na zmianę w regulacjach, warto już teraz sprawdzić organizację i łańcuch dostaw pod kątem należytej staranności.

Przejrzystość podatkowa istotnym elementem ESG

Transparentność podatkowa stanie się integralną częścią ujawniania informacji dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Podobnie jak w przypadku innych obszarów zarządzania ESG, teraz jest dobry moment, by zreorganizować działalność biznesową w zakresie przejrzystości podatkowej i zrównoważonego rozwoju w firmach z sektora Life Sciences.

-Przekształcenie firmy w taką, która wykonuje więcej niż wymagane prawem minimalne raportowanie podatkowe, może przynieść liczne korzyści. Po pierwsze, konsumenci i inwestorzy widzą, że organizacja działa uczciwie i robi to, co należy, co wpływa na wartość tej organizacji, jednocześnie dostarczając wartość dla udziałowców i społeczeństwa w ogóle. Po drugie, inwestorzy mogą być pewni, że ich sprawy podatkowe są uporządkowane i nadzorowane na odpowiednim poziomie – niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Po trzecie, firma może łatwo przedstawić swój wkład w lokalne podatki, a tym samym wkład społeczny i uzupełnić raporty dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Wreszcie, poprzez transparentność podatkową firma może inicjować dialog na temat danin i pomóc w tworzeniu dobrej polityki podatkowej – mówi Sabina Sampławska – Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla sektora Life Sciences.

Wprowadzana na poziomie europejskim dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD stwarza dla przedsiębiorstw obowiązek ujawniania informacji o zrównoważonym rozwoju zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). CSRD obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r., a jej zapisy sukcesywnie obejmować będą wszystkie duże, a także małe i średnie notowane na giełdach przedsiębiorstwa – również z sektora Life Sciences. ESRS wprowadzają niezwykle wyśrubowane zasady raportowania, co szczególnie dla podmiotów z umiarkowanym lub małym doświadczeniem raportowania zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem. Oprócz licznych konkretnych wymogów ujawnieniowych, poprawne raportowanie zgodnie z ESRS wymagało będzie również wcześniejszego przeprowadzenia określonych analiz i przeprowadzenia procesów zarządczych związanych z zasadami zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie.

Źródło: KPMG w Polsce

Posted in ESG

Zostaw komentarz