Powstaje projekt elektrolizera stałotlenkowego Instytutu Energetyki

Czas1 min

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 7 lipca 2023 r. odbyło się V posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Podczas posiedzenia zostały poruszone tematy dot. aktualnej działalności Porozumienia sektorowego, certyfikacji wodoru oraz przygotowania i realizacji projektów wodorowych w Polsce. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Wiceminister Zyska na V Posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej
Rada Koordynacyjna spotkała się w trzecią rocznicę podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej. Eksperci, reprezentujący interesariuszy sektora wodorowego, pro publico bono wykonali analizę stanu rozwoju technologii oraz rynku wodoru w Polsce co, po ponad rocznych pracach przygotowawczych, zaowocowało zawarciem Porozumienia sektorowego, nadając nową dynamikę procesowi budowy gospodarki wodorowej w Polsce.

-Dziś obchodzimy trzecią rocznicę podpisania Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej, którego celem było wypracowanie, podpisanie i realizacja Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Podpisując list byliśmy wśród pionierów budowy gospodarki wodorowej w Europie. Dziś rozwój tego obszaru wspierają wszystkie kraje Unii Europejskiej – podkreślił wiceminister Ireneusz Zyska.

-Dzięki naszemu zaangażowaniu już teraz obserwujemy intensywny rozwój technologii i projektów biznesowych, których realizacja skutkuje rozbudową ekosystemu gospodarki wodorowej w Polsce. Powstają projekty badawczo-rozwojowe, takie jak projekt elektrolizera stałotlenkowego Instytutu Energetyki, tworzone są doliny wodorowe, zawiązywane są konsorcja, które budują tkankę gospodarki wodorowej. Polska jest w czołówce państw Unii Europejskiej, rozwijających inicjatywy wodorowe – dodał.

Rada Koordynacyjna została powołana w celu stworzenia warunków dla prawidłowej i efektywnej współpracy oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacji, zarządzania, monitorowania postępów i podejmowania decyzji w ramach Porozumienia sektorowego. W skład Rady wchodzi 42 członków reprezentujących administrację publiczną, przedsiębiorców, naukę i organizacje otoczenia biznesu.

Jak zostać stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
W celu dołączenia do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej należy złożyć Oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia sektorowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porozumienia.

Dokument należy przekazać w formie elektronicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na adres e-mail: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując: „Oświadczenie – Porozumienie wodorowe”. Oświadczenie jest skuteczne względem wszystkich Stron od dnia jego prawidłowego doręczenia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska