Projekt LOTOS Green H2 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Czas1 min

12 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie 158 mln euro wsparcia publicznego dla LOTOS Green H2 (spółki celowej stanowiącej własność PKN Orlen S.A.) na projekt Green H2.

Celem projektu jest produkcja wodoru odnawialnego, który następnie będzie wykorzystywany w procesach rafineryjnych przy produkcji paliw w Gdańsku. Zatwierdzona pomoc może zostać przyznana na podstawie unijnych zasad pomocy państwa i przyjąć formę dotacji bezpośredniej.

Projekt LOTOS Green H2 zakłada instalację elektrolizera o mocy 100 MW, a także budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW połączonej z instalacją magazynowania energii o mocy 20 MW. Projekt zakłada, że elektrolizer zacznie działać od 2027 r. i będzie stopniowo zwiększał produkcję do 13 600 ton wodoru odnawialnego rocznie.

Pierwotnie projekt został zgłoszony w ramach konkursu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) w zakresie technologii i systemów wodorowych, jednak z uwagi na fakt, że pomoc na redukcję emisji gazów cieplarnianych jest jedną z kategorii pomocy dozwolonej zgodnie z Wytycznymi CEEAG (Wytyczne odnośnie do klimatu, ochrony środowiska i energetyki), Komisja Europejska uznała, że oceni projekt zgodnie z tymi Wytycznymi (a nie jako projekt IPCEI).

Przedłożony projekt wpisuje się w cele Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) i jest istotnym wkładem w budowę nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

Źródło: MKIŚ

Zostaw komentarz