Prowadzisz działalność w zakresie wodoru przeznaczonego dla transportu? MKiŚ przypomina o obowiązkach

Czas1 min

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących działalność w zakresie wodoru przeznaczonego do napędu pojazdów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uprzejmie przypomina, że przedsiębiorcy:

  • wytwarzający,
  • transportujący,
  • magazynujący,
  • wprowadzający do obrotu,
  • gromadzący w stacji zakładowej
  • wodór, a także przedsiębiorca prowadzący hurtownię wodoru, są zobowiązani przekazać ministrowi właściwemu do spraw energii informację na temat prowadzonej w tym zakresie działalności w terminie 14 dni od dnia jej faktycznego rozpoczęcia.

Ten sam obowiązek dotyczy przedsiębiorców w przypadku zmiany rodzaju wykonywanej działalności. W takim przypadku przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia stosownej informacji do ministra właściwego do spraw energii w terminie 14 dni od dnia faktycznego dokonania zmiany.

Podstawa prawna: art. 27b ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846, 1681).

Za nieprzekazanie w terminie informacji lub podanie w tej informacji nieprawdziwych danych, obowiązuje kara pieniężna w wysokości 5 000 zł, wymierzana w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw energii (podstawa prawna: art. 35c ustawy o systemie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw).

UWAGA! Opisany powyżej obowiązek dotyczy tylko podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie wodoru przeznaczonego do napędu pojazdów wykorzystujących energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych, oznaczonego kodem CN 2804 10 00.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska