Rekomendacje Akademia Leona Koźmińskiego dotyczące wykorzystania ChatGPT

Czas3 min

Akademia Leona Koźmińskiego publikuje swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku.

Miliony użytkowników na świecie testują potencjał i ograniczenia ChatGPT do pisania maili, wierszy, a nawet tworzenia całych rozpraw naukowych. Oparty na sztucznej inteligencji generator tekstu jest dziś w stanie napisać pracę albo opracować odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Nic dziwnego, że podejście do technologii tej generacji jest poruszane i dyskutowane zarówno w środowisku biznesowym, jak i w przestrzeniach uczelni.

Podejście uczelni opiera się na świadomości tempa rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływie, również na system edukacji.

– Mamy świadomość, że narzędzia tego rodzaju są dostępne i zostaną z nami, zmieniając m.in. sposób zdobywania informacji – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią odpowiedzialnie korzystać ze zdobyczy technologii i myślą krytycznie. Opracowane w Akademii Leona Koźmińskiego rekomendacje uwzględniają zarówno pozytywny wpływ technologii na rozwój kompetencji, jak konieczność reagowania na potencjalne nadużycia. 

Podstawą rekomendacji Akademii Leona Koźmińskiego jest założenie, iż wykorzystanie generatorów, takich jak ChatGPT, musi być oparte na uczciwości i transparentności. Koniecznością jest dokładne oznaczanie miejsc, gdzie generatory posłużyły za wsparcie.

Praktyczne rekomendacje

Akademia Leona Koźmińskiego, jako uczelnia świadoma szybko zmieniającego się świata, podkreśla świadomość wzrastających narzędzi cyfrowych i możliwości ich wykorzystania w celu rozwijania kompetencji studentek i studentów, wspierania ich rozwoju, kształtowania refleksyjnej postawy. Uwzględnia twórcze wykorzystanie technologii podczas zajęć dydaktycznych, wskazując jednocześnie na zagrożenia i konieczność reagowania na potencjalne nadużycia.

Prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą w Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla: – Uczelniane rekomendacje w zakresie ChatGPT są niezwykle ważne z etycznego punktu widzenia. Z jednej strony mają pomóc w zapewnieniu, że narzędzie wykorzystywane jest w zgodzie z najlepszymi praktykami, z drugiej natomiast – określić granice.

W swoich rekomendacjach uczelnia kładzie nacisk na samodzielne prace studentek i studentów oraz zwiększanie świadomości potencjalnych zagrożeń, związanych z wykorzystaniem generatorów oraz możliwości popełniania przez nie błędów. Obok elementów dotyczących użyteczności narzędzia, wskazane zostały więc ograniczenia w zakresie wyszukiwania informacji i ich wiarygodności. Uczelnia podkreśla, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję mogą być trudne do zweryfikowania, podczas kiedy sprawdzenie zebranych informacji jest niezbędne, aby posiłkować się nimi w kontekście naukowym.

REKOMENDACJE DLA WYKŁADOWCÓW AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo, takich jak ChatGPT, do wspomagania w sposób odpowiedzialny i etyczny rozwoju wiedzy własnej oraz studentów i studentek

  • Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, w tym ChatGPT, do wspomagania rozwoju studentów i studentek oraz kształtowania ich refleksyjnej postawy, m. in. poprzez realizację zadań (w tym projektów grupowych i pracy podczas zajęć). Celem jest doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, wzrost potencjału do tworzenia innowacji oraz eksperymentalnego podejścia, jak również identyfikacja obszarów zastosowania tego rodzaju narzędzi w środowisku akademickim i zawodowym. Zajęcia dydaktyczne mogą opierać się na dyskusji i współtworzeniu wartości z twórczym wykorzystaniem technologii.
  • Wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT w procesie badawczym, przy jednoczesnym kładzeniu silnego nacisku na samodzielność pracy studentów i studentek oraz transparentność użycia technologii.
  • Zwiększanie świadomości w zakresie możliwości popełniania błędów przez ChatGPT, generowania potencjalnych zagrożeń (np. uzyskanie stronniczych wyników), obraźliwych albo nieodpowiednich materiałów oraz nieetycznych implikacji. 
  • Promowanie różnorodności źródeł i danych. 
  • Stosowanie odpowiednich metod i form zaliczeń oraz egzaminów, umożliwiających właściwe weryfikowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji studentów i studentek – w świetle potencjalnie negatywnych konsekwencji wykorzystania narzędzi, takich jak ChatGPT.
  • Promowanie wykorzystania detektorów treści tworzonych przez ChatGPT i podobne narzędzia, aby zapewnić większą integralność i wiarygodność procesu opracowywania oraz oceniania prac dyplomowych czy zaliczeniowych. Treść wygenerowana przez ChatGPT nie jest uznawana za samodzielną pracę studentów.
  • Zapobieganie nadużyciom poprzez wprowadzenie mechanizmu losowego sprawdzania prac pisemnych za pomocą detektorów.
  • Systematyczne budowanie i rozszerzanie bazy wiedzy o ChatGPT oraz podobnych narzędziach, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń, aby ułatwić etyczne wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i przeciwdziałać nadużyciom. 

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

Posted in IT