RWE bada możliwości zwiększenia bioróżnorodności na farmach fotowoltaicznych w Polsce

Czas2 min

RWE wraz z naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu bada, w jaki sposób elektrownie słoneczne przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności. Regularne badania terenowe prowadzone są na farmach fotowoltaicznych RWE w województwie wielkopolskim. Wstępne wyniki 12-miesięcznego monitoringu potwierdzają, że farmy słoneczne stanowią atrakcyjne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt; drugi rok badań ma pogłębić wiedzę na ten temat

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, RWE prowadzi pilotażowy projekt biomonitoringu, którego celem jest zbadanie w jaki sposób można stworzyć korzystne warunki dla zwiększania bioróżnorodności w na terenach farm fotowoltaicznych. W tym celu na terenie dziesięciu wybranych elektrowni słonecznych w Wielkopolsce, firma wprowadziła działania proekologiczne, aby stworzyć atrakcyjne siedliska dla owadów. Między innymi poprzez wykorzystanie martwego drewna, deponowanie biomasy czy piasku. Jednocześnie, dzięki roślinom łąkowym rozmieszczonym wzdłuż ogrodzenia stworzono idealne miejsce do bytowania dla różnych gatunków owadów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy RWE prowadziło regularne badania terenowe na farmach fotowoltaicznych z zastosowaniem zabiegów proekologicznych. Dla zapewnienia wiarygodności wyników, monitoring powtórzono w dwunastu kolejnych elektrowniach słonecznych należących do RWE, gdzie nie wprowadzano dodatkowych środków ochrony bioróżnorodności, oraz na niezabudowanych „obszarach kontrolnych”, obejmujących pola uprawne i łąki. Monitoring obejmował owady, ptaki, gady, płazy, nietoperze i inne ssaki, a także monitoring flory. W ramach realizowanych badań RWE ściśle współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

-Funkcjonowanie farm fotowoltaicznych, w równowadze z przyrodą jest możliwe dzięki ciągłym badaniom i obserwacjom. Wykorzystanie wysokiej jakości danych ma kluczowe znaczenie dla naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dla naszego biznesu. Działania te mają na celu zapewnienie RWE pozycji lidera zrównoważonego rozwoju w Polsce i poza jej granicami – mówi Anna Januszewska, Ekspert ds. ochrony środowiska i kierownik projektu RWE Polska.

Farmy fotowoltaiczne to korzystne środowisko dla roślin i zwierząt

Wyniki wstępnych pomiarów wskazują, że farmy fotowoltaiczne są dogodnym środowiskiem dla rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt. Roślinność na terenie elektrowni słonecznych jest podobna do tej występującej na łąkach, a gatunki bytujące w tych lokalizacjach różnią się nieznacznie. Występowanie gatunków owadów jest na podobnym poziomie, jak na otaczających obszarach naturalnych lub polach uprawnych. Brak typowych zabiegów rolniczych, takich jak częste koszenie, orka czy nawożenie, zapewnia owadom odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Badania przeprowadzone przez naukowców potwierdzają również, że powierzchnie elektrowni słonecznych stanowią unikatową ostoję dla owadów, które znajdują tu stabilne warunki do rozwoju i zimowania, a wraz z nadejściem kolejnego sezonu mogą kolonizować okoliczne grunty rolne. Jest to również istotne dla produkcji rolnej. Populacje owadów drapieżnych ograniczają występowanie szkodników na polach uprawnych. Pomiary potwierdzają, że instalacje fotowoltaiczne są również niezwykle atrakcyjnymi obszarami dla różnych gatunków ptaków, szczególnie w okresie lęgowym. W ciągu najbliższych 12 miesięcy badanie będzie kontynuowane w celu zebrania bardziej miarodajnych danych na temat pozytywnego wpływu farm fotowoltaicznych na bioróżnorodność.

RWE wzmacnia swoją obecność w polskim sektorze energetycznym

Jako jedna z wiodących na świecie firm w dziedzinie energii odnawialnej, RWE konsekwentnie kontynuuje rozbudowę swojego portfolio w Polsce. Firma eksploatuje ponad 540 MW w lądowych farmach wiatrowych oraz dywersyfikuje swój portfel energii odnawialnej, inwestując w projekty fotowoltaiczne. Obecnie RWE buduje w Polsce farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW.

Źródło: RWE