Unia Europejska standaryzuje zielone obligacje

Czas2 min

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające standard europejskich zielonych obligacji. Zawiera ono ujednolicone wymogi, po spełnieniu których emitenci zrównoważonych środowiskowo obligacji mogliby stosować oznakowanie „europejska zielona obligacja” lub „EuGB”.

Obligacje zrównoważone środowiskowo są jednym z głównych instrumentów finansowania inwestycji związanych z technologiami ekologicznymi, efektywnością energetyczną i zasobooszczędnością, jak również zrównoważoną infrastrukturą transportową i badawczą. Europejskie zielone obligacje będą dostosowane do unijnej systematyki zrównoważonej działalności i zostaną udostępnione inwestorom na całym świecie.

Rozporządzenie to kolejny krok we wdrażaniu strategii UE na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz w przechodzeniu do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki. Nowy standard pomoże zapewnić spójność i porównywalność na rynku zielonych obligacji, co będzie korzystne zarówno dla ich emitentów, jak i osób w nie inwestujących.

Emitenci będą mogli udowodnić, że finansują zasadne projekty ekologiczne, dostosowane do systematyki UE. Wzrośnie też zaufanie inwestorów do zielonych inwestycji, bo nowe przepisy ograniczają ryzyko związane z pseudoekologicznym marketingiem. W efekcie pobudzony zostanie przepływ kapitału do projektów zrównoważonych środowiskowo.

W rozporządzeniu utworzono także system rejestracji zewnętrznych kontrolerów tych europejskich zielonych obligacji i ramy nadzoru nad kontrolerami.

Aby zapobiegać pseudoekologicznemu marketingowi na rynku zielonych obligacji, w rozporządzeniu przewidziano też wymogi dobrowolnego ujawniania informacji w przypadku innych wydawanych w UE obligacji zrównoważonych środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wszystkie przychody z europejskich zielonych obligacji będą musiały być inwestowane w działalność gospodarczą dostosowaną do unijnej systematyki zrównoważonej działalności, o ile dany sektor jest już nią objęty.

W przypadku sektorów jeszcze nieobjętych systematyką UE i w przypadku niektórych bardzo konkretnych działań będzie istniał margines elastyczności w wysokości 15%. Chodzi o to, by standard zielonych obligacji był użyteczny od początku swojego istnienia.

Stosowanie marginesu elastyczności i zapotrzebowanie na niego będzie weryfikowane w miarę zbliżania się UE do neutralności klimatycznej i pojawiania się w nadchodzących latach – jak się szacuje – coraz większej liczby atrakcyjnych zielonych inwestycji.

Kontekst i dalsze działania

6 lipca 2021 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie ustanawiające europejskie zielone obligacje. Proponowany akt reguluje stosowanie oznaczenia „europejskie zielone obligacje” lub „EuGB” do obligacji służących zrównoważonym celom środowiskowym.

Ustanawia on system rejestracji organów pełniących funkcję zewnętrznych kontrolerów europejskich zielonych obligacji i system nadzoru nad tymi organami oraz reguluje nadzór nad emitentami tych obligacji.

13 kwietnia 2022 r. Rada uzgodniła swoje stanowisko w sprawie projektu. 12 lipca 2022 r. rozpoczęły się negocjacje trójstronne, które zakończyły się 28 lutego 2023 r. wypracowaniem wstępnego porozumienia. 5 października 2023 r. Parlament Europejski zatwierdził brzmienie porozumienia w swoim stanowisku.

Rada przyjęła rozporządzenie 23 października 2023 r. Po podpisaniu ukaże się ono w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później. Zacznie obowiązywać 12 miesięcy od wejścia w życie.

Źródło: Rada UE