W ECOTECH-COMPLEX UMCS powstanie system monitoringu zmian klimatycznych

Czas3 min

O planach na przyszłość naszego województwa z punktu widzenia transformacji energetycznej polskiej gospodarki i konsekwencji europejskiej polityki klimatycznej dyskutowali w poniedziałek uczestnicy seminarium w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. To kolejny etap określania głównych wyzwań i zagrożeń, a także wspólnie podejmowanych działań środowisk nauki i biznesu, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i zaawansowanych systemów analitycznych, mających na celu złagodzenie skutków zmian klimatu oraz przewidywanie ich kierunków. – Jesteśmy przygotowani do wyzwań, które niesie nam współczesność – podkreślił rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

„Opracowanie systemu informatycznego z wykorzystaniem AI do monitorowania i prognozowania wpływu działalności człowieka na środowisko biotyczne i abiotyczne w celu podniesienia efektywności i wzmocnienia potencjału małej retencji” – to tytuł ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 18 grudnia w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Spotkanie miało formułę hybrydową.

Celem spotkania była wymiana poglądów oraz poznanie potrzeb tych, dla których zaangażowanie w realizację strategii dla województwa lubelskiego jest kluczowe. W wydarzeniu udział wzięli naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz wiodących Instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego), przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, twórcy strategii dla województwa lubelskiego oraz osoby odpowiedzialne za jej wdrażanie.

– W strategii rozwoju województwa lubelskiego, którą przyjęliśmy dwa lata temu, jest mocno położony akcent na ochronę klimatu i środowiska. I to, co powstaje na UMCS, m.in. Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS (Centrum CeReClimEn UMCS) wychodzi naprzeciw strategii rozwoju województwa lubelskiego – podkreślił wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

– Jesteśmy jako Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przygotowani do aktywnego udziału w budowie bezpiecznej przyszłości Lubelszczyzny – widzianej z perspektywy transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej konsekwencji dla zmian klimatu. Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy z naukowcami z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Od roku intensywnie pracujemy nad projektami zmierzającymi do poprawy innowacyjności, efektywności technicznej i ekonomicznej gospodarki surowcami mineralnymi — powiedział rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Dr inż. Artur Dyczko z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN podkreślił dobrą współpracę, a także znaczenie wymiany informacji i doświadczeń naukowców oraz praktyków zaangażowanych w projekt,

– Współpraca z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale i szerzej z całym środowiskiem naukowym Lubelszczyzny, jest dla nas wszystkim wyzwaniem i nieukrywaną przyjemnością. Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie, jakim nas obdarzono. Przed nami dużo pracy, a naszym celem jest minimalizacja skutków działalności człowieka na otaczające środowisko, pokazanie możliwości współistnienia nowoczesnego przemysłu i bioróżnorodności. Wierzę, że polskie górnictwo na Lubelszczyźnie może funkcjonować w paradygmacie gospodarki o obiegu zamkniętym i stanie się fundamentem stymulującym proces zmian i wyznaczanie nowych kierunków przemysłu 4.0 — tłumaczył dr inż. Artur Dyczko.

Jednym z głównych wyzwań związanych z transformacją energetyczną są dekarbonizacja i rozwój odnawialnych źródeł energii. A Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. — lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, ma być najdłużej działającą polską kopalnią, aż do 2049 r. Spółka prowadzi już działania w kierunku dywersyfikacji źródeł energii, by w przyszłości nadal zapewniać siłę nabywczą regionu oraz miejsca pracy.

Jak podkreślił Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka S.A., te źródła są już wytypowane: – To m.in. produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, projekty gospodarki obiegu zamkniętego — zapowiedział. Na początku października LW Bogdanka podpisała porozumienie z największą polską firmą wydobywczą KGM Polska Miedź dot. współdziałania w m.in. zabezpieczeniu dostępu do surowców kluczowych dla zrównoważonej transformacji. Partnerzy mają zająć się w przyszłości wydobywaniem innych niż węgiel surowców.

– Na razie sporządziliśmy listę 11 surowców w potencjalnych 20 lokalizacjach. Podpisaliśmy umowę z KGHM Polska Miedź o współpracy w zakresie poszukiwania surowców i potencjalnego wydobywania, więc nasze plany się realizują i coraz bardziej urzeczywistniają — powiedział Wyligała.

Podczas seminarium zaprezentowano wspólną koncepcję budowy platformy informatyczno-analitycznej z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego woj. lubelskiego. Zaproponowane narzędzie pozwoli ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i dokładnie monitorować m.in. wpływ przemysłu ciężkiego na środowisko, a także zapobiegać jego szkodliwym skutkom. Tym samym przyczyni się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju UE w kontekście ochrony torfowisk i ich roli w magazynowaniu węgla, a także wzmocni potencjał małej retencji i doprowadzi do zwiększenia bioróżnorodności.

– Taka sieć stałego monitorowania zjawisk w dobie dokonujących się na dużą skalę zmian klimatycznych i środowiskowych, wydaje się nie tylko ważna, istotna, ale wręcz konieczna. Biorąc pod uwagę potencjał i zasoby ludzkie, jakimi dysponuje UMCS, jesteśmy ważnym partnerem i inicjatorem tych badań — powiedział Rektor UMCS i podkreślił, że omawiany projekt powstał na styku biznesu i nauki, a więc realizuje jeden z priorytetów naszej Uczelni, jakim jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym, podmiotami biznesowymi.

Projekt platformy zostanie złożony do końca lutego 2024 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, docelowo narzędzie powstanie w ECOTECH-COMPLEX UMCS.

Źródło: UMCS