W Krakowie powstanie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych

Czas2 min

Zwiększone wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – kwota dofinasowania na budowę pierwszego etapu Centrum wzrosła o 46 mln zł do poziomu niemal 180 mln zł. We wtorek w siedzibie MPO Kraków w obecności gospodarza miasta prezydenta Jacka Majchrowskiego, wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk podpisał z zarządem MPO Kraków aneks do umowy.  

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” jest przedsięwzięciem kilkuzadaniowym, realizowanym etapowo, w ramach którego planowane jest wybudowanie:

 • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych,
 • zakładu odzysku odpadów komunalnych,
 • zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych,
 • punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów podawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu, wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, która wpisuje się w szeroko zakrojony program produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” zlokalizowane będzie na działce o powierzchni prawie 7 ha wewnątrz Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie

I etapu Centrum realizacji zamierzenia – Budowa Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych obejmuje wybudowanie do końca I kwartału 2024:

 • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych obejmującego instalację przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalację wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje,
 • hali magazynowej odpadów komunalnych,
 • budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni,
 • niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej,

Aktualnie przewidywany całkowity koszt realizacji Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych (I etapu zamierzenia inwestycyjnego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie) szacowany jest na łączną kwotę na poziomie 245 milionów złotych.

Na realizację I etapu „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • 149 550 000 złotych w formie pożyczki,
 • 30 000 000 złotych w formie dotacji

Aktualnie trwają prace związane z budową hali produkcyjnej zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, hali magazynowej i infrastruktury towarzyszącej. Kompletowane są dostawy instalacji technologicznych. Dostawy maszyn i urządzeń wraz z ich montażem rozpoczną się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Budowa „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w kierunku transformacji Krakowa w miasto w pełni cyrkularne, w którym troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie mieszkańców jest priorytetem.

Źródło: MPO w Krakowie