Wienerberger realizuje program bioróżnorodności

Czas3 min

Wienerberger jako wiodący międzynarodowy producent ceramicznych materiałów budowlanych podjął się realizacji programu bioróżnorodności, dzięki któremu wdrożone zostały już plany ochrony i rozwoju naturalnych ekosystemów na terenach kopalni w Lęborku oraz Gnaszynie.

Dla firmy Wienerberger zasoby naturalne takie jak glina, piasek, czy woda, są niezbędnym elementem działalności, źródłem surowców, a potem przedmiotem technologicznych innowacji. Dlatego marka nie tylko zobowiązuje się do pozyskiwania surowców służących do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, ale też stale monitoruje wszystkie swoje wyrobiska gliny i podejmuje szereg działań przyczyniających się do zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji.

Jedną z inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie Wienerberger jest wdrożenie programu bioróżnorodności, który ma na celu ochronę naturalnych ekosystemów na terenie wszystkich zakładów produkcyjnych należących do grupy. W ramach programu firma przekształca jak największe powierzchnie terenów wydobywczych w bezpieczne siedliska dla rzadkich lub zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Program uwzględnia konkretne inicjatywy związane m.in. z projektowaniem, zarządzaniem i monitorowaniem skuteczności podjętych działań.

Plany działania na rzecz różnorodności biologicznej

Poniższy sześciostopniowy proces stanowi bazę dla opracowania indywidualnych planów działań na rzecz bioróżnorodności i obejmuje następujące działania:

1. Sporządzenie mapy terenu

2. Prezentacja istniejącej zielonej infrastruktury oraz ocena sytuacji wyjściowej

3. Identyfikacja maksymalnego potencjału bioróżnorodności

4. Wypracowanie realnego planu działań na rzecz różnorodności biologicznej

5. Rozpoczęcie realizacji planu 

6. Monitorowanie skuteczności

Co oznaczają poszczególne kroki? W pierwszej kolejności za pośrednictwem oprogramowania GIS specjaliści Wienerberger sporządzają mapę terenu, na którym znajduje się zakład wydobywczy. Następnie nanoszą na nią istniejącą już zieloną infrastrukturę, by później na tej podstawie, przy wsparciu zewnętrznych instytucji i fundacji ekologicznych, określić maksymalny potencjał bioróżnorodności dla danego terenu.

Każdy plan działań na rzecz różnorodności biologicznej dostosowany jest do warunków danego zakładu, a następnie zatwierdzany przez lokalny zespół kierowniczy, z uwzględnieniem budżetu i względów praktycznych.  Realizacja projektu odbywa się we współpracy z lokalnymi zakładami ekologicznymi, a także przy użyciu ceramicznych materiałów budowalnych Wienerberger, które tak jak np. cegły świetnie sprawdzają się przy tworzeniu np. hoteli dla owadów i siedlisk dla małych ssaków.

Ostatnim etapem procesu jest analiza skuteczności podjętych działań. Na potrzeby projektu, firma Wienerberger powołała wśród pracowników tzw. Ambasadorów Bioróżnorodności, których zadaniem jest prowadzenie trzy razy w roku monitoringu i badanie efektywności realizowanych planów różnorodności biologicznej na wyznaczonych terenach. Na podstawie plansz i wskazówek stworzonych przez niezależne firmy zewnętrzne, będą wyliczali nowe gatunki zwierząt (w szczególności zapylaczy), które pojawiają się na terenie kopalni.

Plany dla kopalni w Polsce

W Polsce w 2022 roku powstały indywidualne plany rozwoju różnorodności biologicznej dla dwóch zakładów produkcyjnych w Lęborku oraz Gnaszynie, gdzie częściowo wdrożono już inicjatywę zazielenienia terenu.

-Na terenie zakładu produkcyjnego w Gnaszynie, wspólnie z Fundacją Aeris Futuro i lokalną społecznością udało nam się posadzić już 500 sadzonek drzew. By przygotować grunt pod zasadzenie sosen i brzóz, nawieźliśmy 70 ton żyznej ziemi oraz uformowaliśmy trzypoziomowy taras zieleni, który dodatkowo wygłusza teren wokół kopalni oraz stanowi naturalną barierę chroniącą naszych sąsiadów przed pyleniami pochodzącymi z kopalni – mówi Jacek Wierus, Head of ESG w Wienerberger.

– W trakcie audytu bioróżnorodności odkryliśmy także, że na naszym terenie występują różne, ciekawe gatunki fauny i flory, na rzecz których podejmujemy teraz dodatkowe działania – dodaje.

Co więcej Program Bioróżnorodności Wienerberger to nie tylko działania na rzecz ochrony przyrody. Firma przy okazji zazieleniania terenu zakładów stara się tworzyć miejsca rekreacyjne dla swoich pracowników.

-Nasze zakłady mają być przyjazne nie tylko dla środowiska, ale także dla naszych pracowników, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz ochrony flory i fauny. Przy okazji zazielenienia terenów kopalni, staramy się tworzyć dla nich tzw. „lunch spoty”, gdzie w otoczeniu przyrody mogą zjeść posiłek, czy po prosty odpocząć w trakcie przerwy – dodaje Jacek Wierus.

Wienerberger będzie kontynuował swoje wysiłki w celu zachowania, ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w zakładach produkcyjnych i wydobywczych. Całkowite wdrożenie indywidualnych planów w zakładach w Lęborku i Gnaszynie zaplanowane jest w tym roku.

Źródło: Wienerberger

Zostaw komentarz