Zrównoważony rozwój firm – na czym tak naprawdę polega?

Czas4 min

Zrównoważony rozwój firm to strategia, która zaspokaja potrzeby organizacji przy zachowaniu równowagi ekologicznej, dobrostanu pracowników i społeczności. Koncepcja zakłada prowadzenie biznesu, który więcej wnosi w gospodarkę, środowisko i społeczność niż czerpie z tych obszarów. Co jeszcze rozumiemy przez zrównoważony rozwój i jakie są jego założenia? O tym pisze Akademia Leona Koźmińskiego na łamach bloga.

Jakie są cele zrównoważonego rozwoju firm?

Zrównoważony rozwój (sustainable development) to podejście, które uwzględnia jednoczesne spełnianie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jest to długoterminowa strategia, która zakłada, że przedsiębiorstwa powinny działać w sposób odpowiedzialny i z myślą o przyszłych pokoleniach. Cele ekonomiczne polegają na osiąganiu zysków i wzroście finansowym, co jest nieodzowne dla funkcjonowania i sukcesu przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój zakłada, że cele ekonomiczne powinny być osiągane w sposób etyczny i z poszanowaniem społeczności, w której firma działa oraz środowiska naturalnego.  

Cele społeczne obejmują dbanie o dobrostan pracowników, tworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości, promowanie różnorodności, równości i uczciwości w miejscu pracy oraz angażowanie się w społeczności lokalne. Firmy powinny również brać pod uwagę wpływ swojej działalności na klientów i społeczeństwo, dążąc do dostarczania wartościowych produktów i usług, które spełniają potrzeby i respektują prawa konsumentów.  

Natomiast cele środowiskowe dotyczą minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów, ochrony bioróżnorodności, ograniczania odpadów i zanieczyszczeń oraz promowania zrównoważonego zarządzania energią i wodą. Wdrażanie praktyk ekologicznych w firmie może obejmować stosowanie energii odnawialnej, redukcję zużycia surowców, recykling, inwestowanie w technologie czystego transportu i wiele innych działań.

Zrównoważony rozwój a ESG i CSR – podstawowe różnice

Zrównoważony rozwój jest innowacyjnym nurtem i głównym wyznacznikiem kierunku transformacji gospodarki. Pojęcie często używane jest zamiennie z ESG i CSR. Ich geneza jest taka sama, czyli dążenie przedsiębiorstwa do przestrzegania praktyk, które pozytywnie oddziałują na otoczenie. Jednak pomiędzy nimi istnieją pewne różnice. ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do kategorii czynników, które są brane pod uwagę w ocenie i monitorowaniu działalności przedsiębiorstw. ESG koncentruje się na trzech głównych obszarach – środowiskowym, społecznym i zarządzania. Założeniem idei jest zapewnienie wymiernych wskaźników umożliwiających mierzenie odpowiedzialności biznesu. Strategia jest coraz ważniejszym czynnikiem dla świadomych inwestorów, którzy chcą nie tylko dobrze ulokować swoje pieniądze, ale również podjąć działania korzystne dla otoczenia.  

ESG dąży do tego, aby wysiłki przedsiębiorstwa były mierzalne, natomiast CSR odnosi się do dobrowolnych działań i inicjatyw podejmowanych przez firmy, przyczyniając się do dobrostanu społeczeństwa i ochrony środowiska. Początkiem ESG była chęć mierzenia, oceny i analizy CSR. Innymi słowy – bez CSR nie byłoby ESG. CSR jest często traktowane jako część strategii biznesowej, która ma na celu przynoszenie korzyści zarówno firmie, pracownikom, środowisku, konsumentom, społecznościom lokalnym czy sferze publicznej.  

Jakie jeszcze korzyści osiągają firmy, dzięki strategii zrównoważonego rozwoju?

Główną wizją zrównoważonego rozwoju jest dbanie o środowisko naturalne przy jednoczesnym tworzeniem warunków do rozwoju biznesu i społeczeństwa. Interesariuszami są wszystkie osoby w ramach łańcucha wartości przedsiębiorstwa – od dostawców, po inwestorów i konsumentów. Wprowadzanie idei zrównoważonego rozwoju leży po stronie zarządu. Zwykle wspierany jest przez działy marketingu, które dbają o rozwój nowych produktów oraz rozwiązań w kwestii odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Poza dbaniem o środowisko, polepszeniem dobrostanu pracowników i poprawą wyników finansowych, przedsiębiorstwa mogą osiągać również korzyści wizerunkowe. Społeczeństwo coraz bardziej docenia firmy, które dbają o otoczenie, co przekłada się na większe zaufanie i sympatię klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Ponadto wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju może przyciągać i zatrzymywać talenty. Szczególnie młode osoby często poszukują miejsc pracy zgodnych z ich wartościami i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój w firmie – od czego zacząć?

Drogą do zrównoważonego rozwoju jest nie tylko zdefiniowanie wizji, misji i celów. Przedsiębiorstwa wprowadzające nową strategię powinny również skupić się na dialogu z interesariuszami, takimi jak pracownicy, inwestorzy czy klienci. Wszystko to ma na celu nakreślenie, jakie działania powinny osiągnąć największy priorytet. Obecnie wiele firm napotyka szereg barier, które hamują postęp w zakresie wprowadzania idei zrównoważonego rozwoju. Według badania International Business Report (IBR) Grant Thornton (źródło) 31% ankietowanych firm nie zaczęło wprowadzać strategii ze względu na brak jasności w nowych przepisach i wymaganiach. Z czasem presja na firmy w zakresie innowacyjnych projektów i zrównoważonego zarządzania będzie rosła. W związku z tym nowoczesne przedsiębiorstwa będą potrzebować kompetentnych pracowników, którzy podejmą się wyzwania i będą pracować nad transformacją biznesu w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.  

Osoby, które chcą uzupełnić lub usystematyzować wiedzę w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, CSR i ESG zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Studia podyplomowe CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy polecane są osobom, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia w zakresie wdrażania i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu z wykorzystaniem celów zrównoważonego rozwoju. Zdobyta wiedza i umiejętności będą również przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierunek jest kontynuacją studiów podyplomowych z CSR prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe.

Szkolenie ESG A HR – tworzenie zrównoważonego miejsca pracy polecane jest managerom i specjalistom z zakresu HR/EB, którzy chcą poszerzyć lub usystematyzować widzę i umiejętności w obszarze działań zgodnych z wytycznymi ESG. Program szkolenia skupia się na praktycznej wiedzy, wymianie doświadczeń oraz propozycjach wprowadzenia zmian na poziomie strategicznym i kulturowym.

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego