Bendzera: Chcemy budować pozycję w sektorze nowych, niskoemisyjnych technologii

Czas6 min

Spółka Grenevia przedstawiła wyniki finansowe za ubiegły rok. Przychody Grenevia w 2022 roku wyniosły 1,296 mld zł, co stanowi wzrost o 27 proc. w stosunku do 2021 roku. Rok 2023 będzie dla całej Grupy czasem intensywnego wdrażania założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Jak informuje spółka, wyższe przychody przełożyły się na poprawę EBITDA do poziomu 406 mln zł, co stanowi wzrost o 34 proc. Wynik ten odzwierciedla wpływ nowych, zielonych segmentów Grenevii na działalność biznesową Grupy. W 2022 roku Grenevia osiągnęła zysk netto w wysokości 120 mln zł.

Od początku 2022 roku w Grupie prowadzony był proces zmiany struktury organizacyjnej oraz modelu biznesowego, który jest efektem nowych kierunków strategicznych i wejścia w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii. W efekcie zmian powstała nowa marka Grenevia – podmiot aktywnie inwestujący w projekty związane megatrendem zielonej transformacji. Opiera się o działalność czterech segmentów biznesowych, w których Grupa rozwija projekty związane z nowymi, niskoemisyjnymi technologiami.

– Niezależnie od dynamicznych zmian gospodarczych i politycznych konsekwentnie zmienialiśmy się, zgodnie z przyjętą w 2021 roku strategią, zakładającą przekształcenie naszej spółki w podmiot aktywnie inwestujący w zieloną transformację. Dla Grupy był to rok szczególnie wytężonej pracy skupionej na wypracowaniu nowej struktury i modelu biznesowego pozwalających elastycznie i szybko reagować na zmiany w otaczającej nas rzeczywistość. Podsumowując miniony rok mogę stwierdzić, że jako zespół – mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności – zrealizowaliśmy zakładane na miniony rok cele. Jednak pragnę podkreślić, że mamy znacznie większe ambicje – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii.

Zmiana struktury organizacyjnej Grupy zasadniczo wpłynęła na jej działalność w 2022 roku. W celu efektywnego zarządzania w obecnych obszarach biznesowych oraz sprawnej integracji w Grupie nowych podmiotów korzystających z trendu zielonej transformacji, w pierwszym kroku zasoby Famur zostały pogrupowane na dwa obszary: operacyjny segment Famur (jednostka samobilansująca) i zarządczy segment holdingowy. Efektem wprowadzanych zmian było powołanie nowej marki Grenevia, która stała się aktywnym inwestorem, integrującym i rozwijającym działalność czterech segmentów biznesowych.

Obejmują one: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjne, magazyny energii i e-mobilność w ramach Impact Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, a także technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej, które pozostają w ramach marki Famur. Obecnie działalność Grupy Grenevia koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

– W styczniu 2023 roku ogłosiliśmy, że Famur SA przekształca się w Grenevię. Proces tej formalniej zmiany zakończył się na początku kwietnia br. Nowa nazwa oznaczająca zieloną drogę jasno wskazuje kierunek obrany przez naszą Grupę, który obraliśmy w 2021 roku wchodząc w obszar PV. Obecnie Grenevia to aktywny inwestor w spółki, których produkty i technologie zmieniają przemysł i gospodarkę. Zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze nowych, niskoemisyjnych technologii, poprzez rozwój zróżnicowanego portfela projektów związanych z zieloną transformacją oraz innych perspektywicznych biznesów ją wspierających. Co więcej, tworząc Grenevię daliśmy także inwestorom giełdowym ekspozycję na wzrostowe spółki związane z tym megatrendem, a inwestycja w akcje Grenevii otwiera możliwość zaangażowania kapitału w projekty dostępne dotychczas głównie dla funduszy Private Equity lub inwestorów finansowych – mówi Mirosław Bendzera.

Model operacyjny Grupy opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu. Grenevia, we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności wybranych podmiotów, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu im dostępu do finansowania. W ramach Grenevii skalowanie wzrostu poszczególnych segmentów odbywa się organicznie, przez wykorzystywanie synergii w ramach Grupy oraz potencjalne transakcje M&A. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki spółek, które dołączyły do Grupy po zielonym zwrocie. Moce produkcyjne Impactu w ciągu roku zwiększyły się trzykrotnie, a w przypadku PST portfel projektów fotowoltaicznych i PV wzrósł w ciągu dwóch lat ośmiokrotnie.

Integralnym elementem strategii biznesowej Grupy stał się obszar ESG, co znalazło odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, która definiuje sposób działania całej organizacji. Wypracowana w drugiej połowie 2022 roku, wraz z firmą doradczą EY, Strategia Zrównoważonego Rozwoju integruje strategię transformacji modelu biznesowego Grupy z kwestiami ESG. Dokument opiera się na pięciu filarach będących odzwierciedleniem perspektywy Grenevii na kwestie zrównoważonego rozwoju, co jednocześnie definiuje zakres przyszłych działań w tym obszarze.

– Wierzymy, że obrana przez nas „zielona droga” buduje długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy, umiejętnie łącząc ze sobą kwestie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Grupa Grenevia była, jest i będzie organizacją społecznie odpowiedzialną, a nasz rozwój jest realizowany w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym w szczególności akcjonariuszy, pracowników i społeczności lokalnej. Kierujemy się odpowiedzialnością wobec otoczenia zewnętrznego oraz przywiązywaniem dużej wagi do bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Rok 2023 będzie dla całej Grupy czasem intensywnego wdrażania założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z przyjętym na początku tego roku harmonogramem – mówi Mirosław Bendzera.

Wyniki operacyjne w 2022 roku w podziale na nowe segmenty Grupy

Grupa Grenevia osiągnęła w 2022 roku przychód na poziomie 1,296 mld zł. Jego wzrost o 27 proc. r/r wynikał z wyższych przychodów z rozwiązań dla górnictwa oraz objęcia konsolidacją nowych segmentów: fotowoltaiki i e-mobilności. Wyższe przychody przełożyły się na poprawę EBITDA o 103 mln zł, do poziomu 406 mln zł. Rentowność EBITDA wyniosła 31 proc. Pozwoliło to osiągnąć zysk netto w kwocie 120 mln zł. Udział eksportu w przychodach Grupy wyniósł 40 proc., na co złożyły się głównie dostawy do odbiorców z perspektywicznych rynków, w tym z Indonezji, Stanów Zjednoczonych i z Chin.

W samym czwartym kwartale ubiegłego roku przychody Grupy wzrosły o 52 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku i wyniosły 439 mln zł. Zysk netto w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku osiągnął poziom 50 mln zł, a EBITDA 123 mln zł.

Działania operacyjne w segmencie fotowoltaiki (PST) obejmowały w 2022 roku dalszą, konsekwentną rozbudowę portfela nowych projektów, przygotowywanie kolejnych projektów do etapu budowy, budowę i uruchamianie farm solarnych, pozyskiwanie pierwszych umów cPPA, jak również rozwój struktur zagranicznych. Na koniec 2022 roku szacunkowa łączna moc projektów PV na różnym etapie rozwoju, po wzroście o 1,5 GW, osiągnęła poziom 3,1 GW. Na koniec 2022 r. łączna moc uruchomionych farm fotowoltaicznych wyniosła 91 MW. W trakcie budowy było 124 MW, a kolejne 65 MW na etapie przygotowania do budowy.

Segment e-mobilności (Impact) w 2022 roku koncentrował się głównie na zwiększaniu portfela zamówień. Zawarte zostały umowy ramowe z klientami na dostawy cykliczne m. in. z Solaris oraz Voith. Pozyskano również pierwsze większe zamówienie z rynku azjatyckiego – wygrany przetarg w Hong Kongu z partnerem ADL, w którym Impact jest dostawcą baterii do autobusów. Dzięki współpracy z Grenevią udało się 3-krotnie podnieść wydajności produkcji Impactu i jego efektywność w aktualnej lokalizacji z 0,2GWh do 0,6 GWh przy jednoczesnym wzroście jakości produktu. W celu zapewnienia stabilności w łańcuchu dostaw intensyfikowano działania związane z dywersyfikacją dostawców głównych komponentów zgodnie z ogłoszoną strategią „European Supply Chain”. Jednocześnie została rozpoczęta budowa GigaFactoryX w Pruszkowie pod Warszawą.

Na koniec 2022 roku łączny portfel zamówień segmentu FAMUR, obejmujący dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, osiągnął około 902 mln zł. Oprócz umów na rynkach zagranicznych wpływ na ten poziom miało pewne ożywienie na rynku krajowym, choć nadal odczuwalna jest presja zmian wynikających z przyjętego programu wygaszania kopalń węgla energetycznego.

W segmencie elektroenergetyki (Elgór+Hansen) Grupa koncentrowała się utrzymywaniu pozycji w sektorze górnictwa węglowego oraz zwiększaniu zaangażowania w nowym obszarze energetyki odnawialnej. Na koniec 2022 roku łączny portfel zamówień w tym obszarze wyniósł 55 mln zł, w tym 38 mln zł dla segmentów FAMUR i fotowoltaiki.

Źródło: Grenevia

Zostaw komentarz