Statkraft rozszerza działalność na polskim rynku OZE

Czas3 min

Statkraft to największy producent energii odnawialnej w Europie oraz wiodąca firma w sektorze hydroenergetyki na świecie. Spółka, z centralą w Oslo, zwiększa aktywność biznesową w Polsce, gdzie zamierza rozwijać projekty w segmentach energetyki słonecznej i wiatrowej wraz z magazynami energii. Docelowo norweska firma chce zbudować ponad 1 GW portfel OZE do 2030 roku. 

Nowy obszar zaangażowania  

Polska jest jednym z 21 państw, w których Statkraft prowadzi działalność operacyjną. Norweska spółka państwowa jest obecna nad Wisłą od 2018 roku. Na przestrzeni ostatnich 5 lat lokalna działalność firmy koncentrowała się na zakupie i sprzedaży energii odnawialnej na podstawie umów PPA. Aktywność ta jest prowadzona przez Statkraft Markets, europejski hub tradingowy, który ma w swoim portfolio największe tego typu kontrakty zawarte w Polsce.

Postępujący w Europie proces transformacji energetycznej oraz rosnący potencjał inwestycyjny lokalnego rynku, przyczyniły się do decyzji o zwiększeniu zaangażowania Statkraft w regionie. W Polsce spółka będzie rozwijać własne aktywa wytwórcze w obszarze OZE.

Sto procent nowych inwestycji Statkraft dotyczy energii odnawialnej. Naszym globalnym celem, który chcemy zrealizować do 2025 roku, jest oddawanie do użytku co dziewięć dni zasobów odpowiadających jednej nowej instalacji OZE. W kolejnych latach przyspieszymy rozwój energetyki słonecznej, lądowej energetyki wiatrowej oraz magazynów energii, dążąc do osiągnięcia rocznego tempa wzrostu zapewniającego 4 GW mocy z OZE rocznie do 2030. Polska będzie miała istotny udział w wypełnianiu tych zamierzeń mówi Evert Vlaswinkel, Starszy Wiceprezydent regionu w Statkraft.

Ponad 1 GW w portfelu projektów OZE w Polsce do końca dekady

Polskie biuro spółki, skoncentrowane na rozwoju nowych obszarów biznesowych, rozpoczęło działalność w 2022 roku. Stanowisko Country Managera oraz Head of Wind & Solar pełni
w nim Michał Smyk, który odpowiada za  budowę i realizację portfela krajowych projektów
w obszarze energetyki odnawialnej oraz stworzenie ogólnopolskiego zespołu specjalistów.

W Polsce Statkraft, jako deweloper, chce uczestniczyć w trzech segmentach krajowego rynku OZE – energetyce słonecznej, wiatrowej oraz magazynowaniu energii. Celem strategicznym firmy jest osiągnięcie ponad 1 GW w ramach wysokiej jakości portfela projektów do 2030 roku. Na realizację powyższego celu, w ocenie spółki, wpływać będzie dalszy rozwój rynku OZE, w szczególności w zakresie infrastruktury sieciowej oraz regulacji.

– Tempo rozwoju zielonych źródeł energii w Polsce jest imponujące, szczególnie w obszarze energetyki słonecznej. To zdecydowanie wyróżnia nasz kraj na tle Europy. Jednocześnie wciąż dostrzegamy niewykorzystany potencjał i potrzebę realizacji wielkoskalowych inwestycji, zarówno w przypadku energii ze słońca, jak i wiatru. Widzimy również pilną potrzebę wzmocnienia krajowej sieci energetycznej i zmian regulacyjnych, umożliwiających efektywne wykorzystanie jej istniejącej przepustowości. Jako spółka państwowa, wyznaczamy wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, etyki i bezpieczeństwa dla naszych projektów. Mamy wiedzę i kompetencje, pozwalające nam podjąć to wyzwanie w sposób odpowiedzialnymówi Michał Smyk, Country Manager Poland w Stakraft.

Statkraft będzie rozwijał portfel projektów OZE w Polsce w oparciu o model biznesowy uwzględniający trzy ścieżki działania. Pierwsza z nich to transakcje M&A, druga to nawiązywanie partnerstw z deweloperami w obszarze energetyki słonecznej i wiatrowej, poszukującymi możliwości współdzielenia ryzyka biznesowego, a trzeci filar to inwestycje
w projekty typu greenfield.

Rynek energii odnawialnej w Polsce, mimo stosunkowo krótkiego istnienia, jest dojrzały i konkurencyjny. Mamy świadomość, że wywalczenie sobie na nim miejsca nie będzie łatwe, stąd kompleksowy model biznesowy bazujący na różnych aktywnościach, które będziemy realizować podkreśla Michał Smyk.

Szerokie doświadczenie Statkraft w obszarze handlu, zarządzania energią, a także
w obsłudze i rozwoju instalacji OZE, umożliwia spółce realizację projektów zróżnicowanych technologicznie oraz wymagających złożonych działań optymalizacyjnych, a także tych związanych z przyłączeniami do sieci czy sprzedażą energii.

Etyka i transparentność

– Fundamentem działania Statkraft są wartości bazujące na odpowiedzialności oraz pozytywnym wpływie inwestycji na środowisko i lokalne społeczności. Otwartość Polaków na OZE odczytujemy jako szansę. W biznesie bardzo ważna jest dla nas transparentność
i budowanie relacji na jasnych zasadach. Mam nadzieję, że ta przejrzystość pomoże nam
w zdobyciu zaufania wśród naszych nowych partnerów
dodaje Michał Smyk.

Norweska spółka opiera swoją aktywność biznesową na trzech wartościach: odpowiedzialności w działaniu, wspólnym rozwoju oraz wywieraniu wpływu. Procedura dzierżawy gruntów oraz realizacji projektów OZE określona jest na podstawie przejrzystych i zrozumiałych zasad, uwzględnia dialog z właścicielami oraz ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. To podejście poparte ponad 20-letnim zaangażowaniem spółki w rozwój instalacji wiatrowych oraz ponad 10-letnim w segmencie energii słonecznej.

Statkraft w Polsce

Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii w Europie i na świecie. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.

Posted in OZE