Energa w I kwartale 2024 r. wyprodukowała 66% energii wytworzono z OZE

Czas4 min

Grupa Energa podsumowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2024 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 6,25 mld zł (-16 % r/r). EBITDA Grupy wyniosła 1,08 mld zł (-54% r/r)Skonsolidowany zysk netto w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 431 mln zł (-73% r/r).

W I kwartale Grupa wytworzyła ok. 0,9 TWh energii elektrycznej (dalej ee) brutto, z czego 49% pochodziło z wody, 29% z węgla kamiennego, 18% z wiatru, 2% z biomasy i 1% z fotowoltaiki. W ciągu trzech miesięcy wyprodukowano 577 GWh energii elektrycznej brutto pochodzącej z OZE. Udział produkcji z OZE w produkcji własnej wyniósł 66% (bez elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie). Wolumen dostarczonej energii to 6,1 TWh, a sprzedaż detaliczna ee w tym okresie to 4,6 TWh.

Moc zainstalowana na koniec marca br. to 1,41 GWe, z czego 44% stanowią odnawialne źródła energii.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 759 mln zł i były o 46 mln zł (+6% r/r) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wytwarzanie

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w I kwartale 2024 roku wyniosła 183 mln zł (-39% r/r). Na spadek wyniku EBITDA miał wpływ przed wszystkim niższy poziom notowań ee oraz wolumen produkcji w elektrowni węglowej w Ostrołęce.

Dystrybucja

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja odnotowała spadek w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu trzech miesięcy 2024 roku było to 949 mln zł (-42 % r/r). Na wynik miał wpływ przede wszystkim efekt wysokiej bazy roku 2023, gdzie istotny korzystny wpływ miała wycena bilansowa szacunku strat sieciowych według ceny zakupu obowiązującej w 2023 roku. W bieżącym roku w związku z wyceną szacunku strat sieciowych w cenach rynku bilansującego, podobny efekt nie miał miejsca.

Sprzedaż

W I kwartale 2024 roku łączny wolumen sprzedanej ee przez Linię Biznesową Sprzedaż wyniósł 5.586 GWh i był wyższy o 347 GWh ( +7% r/r) w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Wzrost wolumenu sprzedaży to efekt wyższej sprzedaży na rynku hurtowym przy stabilnej sprzedaży na rynku detalicznym.

Linia Biznesowa Sprzedaż zanotowała ujemny wynik EBITDA -29 mln zł (445 mln zł w I kw. 2023). Na wyniki finansowe tej linii w omawianym okresie wpływ miały ustawowe regulacje w zakresie cen sprzedaży ee dla niektórych odbiorców końcowych w I półroczu 2024 roku oraz poziom taryfy ee dla gospodarstw domowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2024 rok. Istotny był także ogólny spadek marż jednostkowych na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, na które niekorzystnie wpływał m.in. efekt bilansowania portfela energii.

Inwestycje

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 759 mln zł i były o 46 mln zł wyższe (+6% r/r) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 48% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 364 mln zł.

Przedsięwzięcia w obszarze dystrybucji obejmowały rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw ee. W ciągu pierwszego kwartału br. przyłączono 15 tys. nowych odbiorców, rozbudowano lub zmodernizowano łącznie 588 km linii wysokiego (WN), średniego (SN) i niskiego napięcia (nN), a także przyłączono do sieci 230 MW nowych źródeł OZE.

Inwestycje w sieć dystrybucyjną znajdują swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach awaryjności sieci (planowanych, nieplanowanych i katastrofalnych). W omawianym okresie wskaźnik SAIDI, mierzący średni czas trwania przerwy długiej (powyżej 3 minut) w dostawach energii elektrycznej spadł do 28,2 minuty na odbiorcę w porównaniu do wartości 73,4 w I kw. 2023 roku. Wskaźnik SAIFI, mierzący przeciętną liczbę przerw długich na odbiorcę, został poprawiony r/r do 0,4 z 0,6.

W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 72 mln zł. Istotny udział miały tu zadania związane z budową nowych mocy OZE, szczególnie mocy PV, w tym przede wszystkim PV Mitra (pow. turecki, woj. wielkopolskie). Projekt ten obejmuje budowę i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 65 MW.

W marcu Energa Green Development stała się właścicielem spółki celowej Farma Wiatrowa Szybowice sp. z o.o., do której należy projekt budowy elektrowni wiatrowej Szybowice. Wydane zostało także polecenie rozpoczęcia prac. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie pow. prudnickiego, w woj. opolskim. Farma będzie składać się z 17 turbin, każda o mocy 2,2 MW oraz wysokości całkowitej 180 m.

Projekty CCGT

Grupa Energa realizuje obecnie dwa projekty elektrowni gazowo-parowych w formule EPC („pod klucz”): CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz. Obie elektrownie to inwestycje mające realizować cele dekarbonizacyjne Polski, jak też strategię Grupy ORLEN, dążącą do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh do 2030 roku. Budowa niskoemisyjnych bloków energetycznych zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczy stabilność dostaw ee w kraju.

Prace przy realizacjach obu inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem. W CCGT Grudziądz zaawansowanie prac – obejmujące prace projektowe, budowlane, a także zakupy i dostawy – na koniec marca wynosiło 75 proc., w CCGT Ostrołęka ponad 65 proc. 

W przypadku CCGT Grudziądz w pierwszym kwartale dostarczono na teren budowy kluczowe maszyny i urządzenia elektrowni – transformatory, agregaty pompowe chłodni wentylatorowej, generator oraz turbiny parową i gazową. Aktualnie trwa montaż turbozespołu elektrowni.

W projekcie CCGT Ostrołęka w dokonano odbiorów kolejnych odcinków prac generalnego wykonawcy.

Źródło: media.energa.pl